...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่ น้ำตก...
 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพืชอุตสาหกรรม
 
15/08/2016
ตัวชี้วัด รอบ 2 ปี 2559
 
แบบคำร้องขึ้นทะบียนทบก. ปี 59
 
สถิติผู้เข้าชม

Web Counter Code

 
 

 

ภาพกิจกรรม
ปรับปรุุงล่าสุด 15/08/2016

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดเวที การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่อง"ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ และประเด็นคำถามเพิ่มเติม" จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมเวทีแสดงความคิดเห็น ณ ห้องประชุมสังขละบุรี โรงแรมริเวอร์แควกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (ประมวลภาพ)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะทำงานตรวจสอบและติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ตำบลห้วยกระเจา และตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายคำรน ยศสมบัติ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชและคณะทำงาน ประกอบด้วยผู้แทนกองพันทหารราบที่ 9 ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 17 ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี ได้ติดตามผลการดำเนินโครงการฯ โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มสำหรับชุมชน บ้านทุ่งประดู่ หมู่ที่ 20 และโครงการซ่อมแซม(ขยาย)ศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งมังกระหร่า หมู่ที่ 11 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (ประมวลภาพ)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี บรรยายเรื่องหลักการทาเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริ ในโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามแนวทฤษฎีใหม่ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีนายคำรน ยศสมบัติ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วย นายพิเชษฐ เจริญพร เจ้าของแปลง ร่วมบรรยาย มีเกษตรกร จานวน 390 ราย ในพื้นที่ อำเภอท่ามะกา อำเภอท่าม่วง อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอห้วยกระเจา อำเภอหนองปรือ และอำเภอบ่อพลอย เข้าศึกษาดูงานแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่ 9 ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (ประมวลภาพ)

วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด การอบรมและบรรยายพิเศษ เรื่องหลักการทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริ โดยมี นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานในโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทฤษฎีใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมอรพิม ตึกดินสอ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ตาบลหนองบัว อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้เป็นการอบรมครั้งที่ 1 เกษตรกรจานวน 210 ราย ในพื้นที่ อาเภอเมืองกาญจนบุรีอาเภอพนมทวน และอาเภอเลาขวัญ (ประมวลภาพ)

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายมนตรี เชื้อใจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2558/59 ให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี(ประมวลภาพ)

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการบริการด้านการเกษตรและฝึกอาชีพแก่ประชาชนเพื่อการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ณ สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี โดยมีนายอนันต์ ลิลา หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายณรงค์ ไพศาลทักษิณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายชาตรี บุญนาค ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมงาน จานวนมาก โดยในงานเปิดให้บริการด้านการเกษตร พร้อมมอบปัจจัยการผลิต ตลอดจนการฝึกอาชีพ ให้แก่เกษตรกรผู้สนใ(ประมวลภาพ)

 

 

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
   

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง รุ่นที่ 1
รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
   
เรื่องน่ารู้
ศัพท์ที่ใช้ในตำแหน่ง/หน่วยงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนเพื่อพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
   
ผลิตภัณฑ์เด่น

สวนไม้ตัดดอกเขตร้อน
ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.081 - 7631224 , 081 - 7449551

หน่อไม้ฝรั่งด่านมะขามเตี้ย

ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย

โทร. 081-3786402

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติ
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 081-8207550

กล้วยไม้ลุงหงวน

ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร. 081 - 7214347

นายวิจิตร กมลวารินทร์
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

 

 
 
อัลบัมภาพออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 100/3 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.034-564267 , โทรสาร 034 - 564268 , E - mail : kanchanaburi@doae.go.th