...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก ....
tr>
 
รายละเอียดโครงการฯ
ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำปุ๋ยเคมี ฯ ปี 57
มาตรฐานพันธุ์พืช ปี 50
ราคาครุภัณฑ์ ปี 57
ราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 57
มาตรฐานการจ้างงาน , ค่าจ้างขั้นต่ำ
 
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต

Web Counter Code

 

.

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม
update 13-Nov-2015

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเกษตรอาเภอ ร่วมประชุมคณะทางานขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน ประจาจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับ ศูนย์อานวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๘/๕๙ และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดกาญจนบุรี (กรอ.จังหวัดกาญจนบุรี) โดยมี นายบุญญะพัฒน์ จันทรอุไร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน(ประมวลภาพ) 10-11-2015

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนจานวน ๕๐๐ กิโลกรัมให้กับเกษตรกรจานวน ๕๐ ราย พร้อมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อย ณ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้กล่าวรายงาน(ประมวลภาพ) 09-11-2015

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต , เกษตรอาเภอท่ามะกา และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสานักงานเกษตรอาเภอท่ามะกา ร่วมออกชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เพื่อรับรู้ภาคการเกษตรแนะนาส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อย พร้อมได้รับการสนับสนุนข้าวโพดฟักอ่อนจากบริษัท syngentaจานวน 2 ตัน มีเกษตรกรเข้าร่วม 78 คน ณ ที่ทาการกานันตาบลยางม่วง ตาบลยางม่วง อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี(ประมวลภาพ) 04-11-2015

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรกลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับสานักงานเกษตรอาเภอเลาขวัญ จัดกระบวนการเรียนรู้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลหนองนกแก้ว และตาบลประดู่ อาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เกษตรกรเข้าร่วมอบรม ศูนย์ละ 30 ราย ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อการอุตสาหกรรมและส่งออกยุทธศาสตร์จังหวัด ปี 2559(ประมวลภาพ) 04-11-2015

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 นายคำรน ยศสมบัติ พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรกลุ่มอารักขาพืช จัดกระบวนการเรียนรู้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลหนองฝ้ายและตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เกษตรกรเข้าร่วมอบรม ศูนย์ละ 30 ราย ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อการอุตสาหกรรมและส่งออกยุทธศาสตร์จังหวัด ปี 2559 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลหนองปลิง และหนองฝ้าย(ประมวลภาพ) 03-11-2015

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจการจัดทาแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมประชุม 35 ราย(ประมวลภาพ) 03-11-2015

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายคำรน ยศสมบัติ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรกลุ่มอารักขาพืช จัดกระบวนการเรียนรู้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เกษตรกรเข้าร่วมอบรม ศูนย์ละ 30 ราย ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อการอุตสาหกรรมและส่งออกยุทธศาสตร์จังหวัด ปี 2559 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตาบลหนองโสน และตาเลาขวัญ อาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี(ประมวลภาพ) 02-11-2015

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายมนตรี เชื้อใจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้า"โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ครบวงจร ณ สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จากัด โดยมีตัวแทนเกษตรเข้าร่วมโครงการจากอาเภอเมือง อาเภอท่าม่วง อาเภอท่ามะกา อาเภอพนมทวน และอาเภอห้วยกระเจาเข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วยตัวแทนจากสหกรณ์การเกษตร เกษตรอาเภอ และโรงสีกิจเจริญชัยรุ่งเรือง จำกัด (ประมวลภาพ) 02-11-2015

วันที่ ๒ พฤศจิกายน 255๘ นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายมนตรี เชื้อใจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมพิธีวันครบรอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี(ประมวลภาพ) 02-11-2015

วันที่ 30 ตุลาคม 2558 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการตามแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2559 ให้แก่ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จานวน 110 ราย โดยมีท่านศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานการสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี(ประมวลภาพ) 30-10-2015

วันที่ 12 ตุลาคม 2558 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายมนตรี เชื้อใจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี(ประมวลภาพ) 12-10-2015

วันที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น.นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลของงบประชาชนผู้มีรายได้น้อย (โครงการตำบลละ 5ล้าน) ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี(ประมวลภาพ) 12-10-2015

วันที่ 9 ตุลาคม 2558 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมรับทราบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี(ประมวลภาพ) 09-10-2015

วันที่ 8 ตุลาคม 2558 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมชี้แจงสถานการณ์และแนวโน้มวิกฤตปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 และมาตรการช่วยเหลือของรัฐ ผ่านระบบVideo Conference ณ ห้องประชุมแควน้อย ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี(ประมวลภาพ) 08-10-2015

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

หลักสูตร การปลูกพืชผักพันธุ์ดีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หลักสูตร การปลูกกล้วยน้ำว้าพันธุ์ดีเพื่อการค้า

หลักสูตร หน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ดีชีวียั่งยืน

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว

(รายละเอียดเพิ่มเติม) (03-11-2014)

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

 

ปราชญ์เกษตร (รายละเอียดเพิ่มเติม) (14-10-2014)

 

คืนความสุขให้คนในชาติ (รายละเอียดเพิ่มเติม) (24-07-2014)

แจ้งเตือนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม

(คำแนะนำ)

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรอินทรีย์)ในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

รายละเอียดเพิ่มเติม

Smart Farmer / Smart Officer
รายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม

ด่วน ขอเชิญเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
รายละเอียดเพิ่มเติม
หน้า1 ; หน้า2

 
ขอเชิญท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
   
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

 

เรื่องน่ารู้
ศัพท์ที่ใช้ในตำแหน่ง/หน่วยงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนเพื่อพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
   
ผลิตภัณฑ์เด่น

สวนไม้ตัดดอกเขตร้อน
ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.081 - 7631224 , 081 - 7449551

หน่อไม้ฝรั่งด่านมะขามเตี้ย

ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย

โทร. 081-3786402

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติ
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 081-8207550

กล้วยไม้ลุงหงวน

ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร. 081 - 7214347

นายวิจิตร กมลวารินทร์
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ค้นหาในเว็บไซต์ :
 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 100/3 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.034-564267 , โทรสาร 034 - 564268 , E - mail : kanchanaburi@doae.go.th