...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก ....
15/08/60
 
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต

Web Counter Code

 

.

 

ภาพกิจกรรม
update 15-Ago-2017


วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมการ
จัดงานวันรณรงค์ปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สี เหลือง ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัด
กาญจนบุรี โดยจะดาเนินการจัดงานในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณท่าน้าสานักงานเกษตร
จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมในงานจะมีการสอน ขั้นตอนการปลูกดอกดาวเรืองให้ประชาชนผู้สนใจ
การจาหน่ายสินค้าของเกษตรกร และการปลูกดอก ด า ว เ รือ ง เ ป็น เ ล ข 9 เ พื่อ ถ ว า ย ค ว า ม อ า ลัย
พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล ที่ 9

(ประมวลภาพ)08-08-2017

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นาหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอาเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สานักงานเกษตรจังหวัดและอาเภอ ร่วมกิจกรรมการสื่อสารภายในองค์กร สร้างความเข้าใจนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ระดับเขต โดยมี นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงษ์เกียรติ์ ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี นานโยบาย/แนวทาง/ข้อสั่งการของ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ดังนี้. 1.โครงการที่ไม่มีการดาเนินการ ไม่สามารถทาได้เลย ขอให้ดาเนินการคืน ภายใน 10 ส.ค.60 2.ให้เตรียมพร้อมด้านการตลาด ผลผลิตโครงการ 3. สินค้าแปรรูปให้คานึงถึงสุขอนามัย และเพิ่มเติมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบปกติ การดาเนินงานตามตัวชี้วัด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560 ณ ห้องราชาวดีโรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ราชบุรี

(ประมวลภาพ)04-08-2017

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมเกษตรอาเภอประจาเดือน ครั้งที่ 10/2560 เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการกรมส่งเสริมการเกษตร และติดตามผลการดาเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมีเกษตรอาเภอทุกอาเภอ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

(ประมวลภาพ)31-07-2017

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดประชุมเกษตรอาเภอ และเจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินโครงการ 9101 โดยมี นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี เข้าร่วมประชุมและติดตามการดาเนินงานโครงการ ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

(ประมวลภาพ)18-07-2017

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อร่วมสานึกใน พระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่จะดาเนินการจัดพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการและแก้ไขปัญหาด้านพืช ดิน ปศุสัตว์ ประมง ชลประทาน ข้าว ยางพารา สหกรณ์ บัญชี กฎหมาย หม่อนไหม ร่วมทั้งการส่งเสริมการเกษตรให้กับเกษตรกรผู้มาร่วมงานในวันดังกล่าว ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

(ประมวลภาพ)18-07-2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน

แบบสอบถาม

แบบสอบถามเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ(Agro Zoning) และเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้ว และกาญจนบุรี

 

เปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย

 

โปสเตอร์การรับสมัคร

 

 

 

โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก พ.ศ. 2558

แบบฟอร์ม การรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก ประจำปี 60

แบบฟอร์ม แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ประเทศไทย 4.0 Thailand 4.0

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังแคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

พาณิชย์ช่วยเหลือเกษตรรเพิ่มรายได้ยกระดับสินค้าเกษตร

Smart Farmer / Smart Officer
รายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช
รายละเอียดเพิ่มเติม

ด่วน ขอเชิญเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
รายละเอียดเพิ่มเติม
หน้า1 ; หน้า2

 
ขอเชิญท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
   
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

 

เรื่องน่ารู้
ศัพท์ที่ใช้ในตำแหน่ง/หน่วยงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนเพื่อพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
   
ผลิตภัณฑ์เด่น

สวนไม้ตัดดอกเขตร้อน
ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.081 - 7631224 , 081 - 7449551

หน่อไม้ฝรั่งด่านมะขามเตี้ย

ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย

โทร. 081-3786402

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติ
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 081-8207550

กล้วยไม้ลุงหงวน

ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร. 081 - 7214347

นายศุภนารถ เกตุเจริญ
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ค้นหาในเว็บไซต์ :
 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 100/3 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.034-564267 , โทรสาร 034 - 564268 , E - mail : kanchanaburi@doae.go.th