... ทะเบียนเกษตรกร 100% แล้วทุกอำเภอ ขอบคุณเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ขอบใจเจ้าหน้าที่่ผู้เกี่ยวข้องในการบันทึกและู้จัดเก็บข้อมูลทุกคน
 
ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต

Web Counter Code

 

.

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม
update 23-Apr-2014

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นำโดยนายคำรน ยศสมบัติ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรกลุ่มอารักขาพืช จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อใช้ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเชื้อราบิวเวอร์เรียและไตรโคเดอร์ม่า โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก ปี ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนชาวนาบ้านหนองปลิง มู่ที่ ๗ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนเกษตรกรเข้าร่วม ๒๐ คน

(ประมวลภาพ)

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานเปิดการจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด โดยมีนางสุภาพร บุญประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสถาบันระดับอำเภอ และคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเข้าร่วมประชุม จำนวน ๔๐ คน เข้าร่วมการจัดเวทีดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

(ประมวลภาพ)

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

ร่วมพิธีรดน้ำขอพรจากนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๕

กรมส่งเสริมการเกษตร(ประมวลภาพ)

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ นายคำรน ยศสมบัติ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืชระดับอำเภอและเกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนทุกอำเภอ จำนวน ๔๕ คน ร่วมเสวนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและอบรม Training on the job โดยมีคุณประทิน อ่อนน้อย เกษตรกรดีเด่นสาขาทำไร่ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๕ ร่วมเสวนา ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านรางยอม หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (ประมวลภาพ)

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาโอกาสส่งออกผลิตภัณฑ์ของจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งทำข้อตกลงซื้อสินค้าทางการเกษตร โดยมี นายกาศพล แก้วประพาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นักธุรกิจ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า เจ้าของสวนกล้วยไม้,ไม้ดอกไม้ประดับและผู้นำเข้าสินค้าไปรัสเซียเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีี(ประมวลภาพ)

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และคณะข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นางพรทิพย์ ลิมป์วรรณธะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายกาศพล แก้วประพาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี(ประมวลภาพ)

นที่ ๙-๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นายคำรน ยศสมบัติ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรกลุ่มอารักขาพืช จัดฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเชื้อราบิวเวอเรียและการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ตามกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก ปี ๒๕๕๗ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วม ๒๐ คน(ประมวลภาพ)

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม (MM) โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้เกษตรอำเภอทั้ง ๑๓ อำเภอ นำเสนอการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่ตำบลนำร่องตามระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF)(ประมวลภาพ)

 

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Smart Farmer / Smart Officer
รายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 3 ฉบับที่ 25 ประจำเดือนมีนา่คม2557
รายละเอียดเพิ่มเติม

ด่วน ขอเชิญเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
รายละเอียดเพิ่มเติม

 
ขอเชิญท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
   
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

 

เรื่องน่ารู้
ศัพท์ที่ใช้ในตำแหน่ง/หน่วยงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนเพื่อพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
   
ผลิตภัณฑ์เด่น

สวนไม้ตัดดอกเขตร้อน
ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.081 - 7631224 , 081 - 7449551

หน่อไม้ฝรั่งด่านมะขามเตี้ย

ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย

โทร. 081-3786402

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติ
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 081-8207550

กล้วยไม้ลุงหงวน

ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร. 081 - 7214347

นายบำรุง สังข์สว่าง
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ค้นหาในเว็บไซต์ :
 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 100/3 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.034-564267 , โทรสาร 034 - 564268 , E - mail : kanchanaburi@doae.go.th