...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก ....
tr>
 
 
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต

Web Counter Code

 

.

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม
update 24-Jan-2017

วันที่ 23 มกราคม 2560 นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและจัดการความรู้ "การผลิตพริกแห้งที่มีคุณภาพและความปลอดภัย" โครงการยก ระดับคุณภาพและความปลอดภัยของพริกแห้งไทยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพริก โดยความร่วมมือของสานักงานเกษตรกาญจนบุรี สานักงานเกษตรอาเภอท่ามะกา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องศัตรูพริกและการควบคุม การล้างเพื่อลดสารพิษตกค้างในผัก การผลิตพริกแห้งอนามัย และกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตาบลพระแท่น อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจานวน 50คน

(ประมวลภาพ) 23-01-2017

วันที่ 23 มกราคม 2560 นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน การประชุมอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี โดยจังหวัดกาญจนบุรีมีจานวนวิสาหกิจชุมชนที่ประเมินศักยภาพ 495 แห่ง ตามลาดับดังนี้ 1.ระดับดี 61 แห่ง 2.ระดับปานกลาง 316 แห่ง 3.ระดับปรับปรุง 118 แห่ง และวิสาหหกิจชุมชนที่ยังไม่ประเมินและจดทะเบียนใหม่ 385 แห่ง ในการนี้สานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีขอประชาสัมพันธ์ให้วิสาหกิจชุมชนที่ยังไม่ต่อทะเบียนมาขอรับการต่อทะเบียน ณ สานักงานเกษตรอาเภอทุกอาเภอที่วิสาหกิจชุมชนตั้งอยู่ ซึ่งมีเกษตรอาเภอเป็นนายทะเบียน

(ประมวลภาพ) 23-01-2017

วันที่ 20 มกราคม 2560 นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกรและศึกษาดูงาน การประเมินศักยภาพและเพิ่มทักษะการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน โดยมี นายสุรพล พูนะกูล รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นผู้กล่าวรายงาน มีเกษตรกรเข้าร่วมรับการอบรม 20 ราย การอบรมในครั้งนี้เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ราคาผลผลิตตกต่า ควรส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้ ในที่ประชุมได้มีมติให้นาปัญหานี้เข้าหารือที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย

ได้ประเมินศักยภาพในการเตรียมความพร้อมขอการรับรองมาตรฐานและให้มีทักษะการบริหารจัดการผลิตสินค้าแปรรูปให้มีมาตรฐานรับรอง

ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

(ประมวลภาพ) 20-01-2017

วันที่ 30 ธันวาคม 2559 นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี การประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้การทางาน ศพก.ดาเนินการอย่างมีระบบ และมีความชัดเจน เกิดความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรภาครัฐ โดยตัวแทน ศพก. ได้สรุปปัญหาภาพรวมด้านการเกษตรของจังหวัด โดยกล่าวว่า ปัญหาหลักๆด้านการเกษตรคือ ราคาผลผลิตตกต่า ควรส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้ ในที่ประชุมได้มีมติให้นาปัญหานี้เข้าหารือที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Single Command) เพื่อหาแนวทางแก้ไข ต่อไป

(ประมวลภาพ) 30-12-2016

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก พ.ศ. 2558

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ประเทศไทย 4.0 Thailand 4.0

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังแคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

พาณิชย์ช่วยเหลือเกษตรรเพิ่มรายได้ยกระดับสินค้าเกษตร

Smart Farmer / Smart Officer
รายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช
รายละเอียดเพิ่มเติม

ด่วน ขอเชิญเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
รายละเอียดเพิ่มเติม
หน้า1 ; หน้า2

 
ขอเชิญท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
   
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

 

เรื่องน่ารู้
ศัพท์ที่ใช้ในตำแหน่ง/หน่วยงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนเพื่อพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
   
ผลิตภัณฑ์เด่น

สวนไม้ตัดดอกเขตร้อน
ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.081 - 7631224 , 081 - 7449551

หน่อไม้ฝรั่งด่านมะขามเตี้ย

ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย

โทร. 081-3786402

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติ
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 081-8207550

กล้วยไม้ลุงหงวน

ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร. 081 - 7214347

นายศุภนารถ เกตุเจริญ
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ค้นหาในเว็บไซต์ :
 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 100/3 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.034-564267 , โทรสาร 034 - 564268 , E - mail : kanchanaburi@doae.go.th