...ยินดีต้อนรับ..ท่านอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ....
26/07/62

 

แบบปป.1/แบบปป.2/แบบปป.3

 

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการของจังหวัดกาญจนบุรี

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต

Web Counter Code

 

 

.

 

ภาพกิจกรรม
update 27-Dec-2019

วันที่ 25 ตุลาคม 2562  นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
ประธานเปิดการประชุมสรุปแผนปฏิบัติงานโครงการตามแผน
ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ของจังหวัดกาญจนบุรี และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ

(อ่านต่อ) 25-10-2019

วันที่ 9 ตุลาคม 2562  นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมประชุมหารือกับตัวแทนองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่ากระดาน ในกรณีการเข้าใช้ที่ดินของสำนักงาน
เกษตรจังหวัดในพื้นที่ตำบลท่ากระดานที่ทางการไฟฟ้าได้มอบให้
เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ

(อ่านต่อ) 09-10-2019

วันที่ 27 กันยายน 2562 นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 
พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอทั้ง 13 อำเภอ เข้าร่วมการสัมมนา
Year End Conference ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทราบผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร
มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประสบการณ์การทำงาน และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรต่อไป

(อ่านต่อ) 27-09-2019

วันที่ 7 สิงหาคม 2562  นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
 เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
บริเวณอาคารท่องเที่ยวเชิงเกษตรและท่าเทียบเรือลุ่มดงกระเบา
(อ่านต่อ) 07-08-2019

วันที่ 1 สิงหาคม 2562  นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
 เป็นประธานเปิดโครงการคลินิเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในใันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(อ่านต่อ) 01-08-2019

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ในการปรังปรุง
ทำความสะอาดบริเวณรั้วด้านหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัด
และบริเวณถนนทางเท้าด้านหน้าสำนักงาน โดยมีเจ้าหน้าที่
จากสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง เข้าร่วมกิจกรรม
ในครั้งนี้
(อ่านต่อ) 09-07-2019

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
เป็นประธานเปิดการจัดงาน “วันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกร
ข้าวต้นแบบตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร และรณรงค์การใช้ปุ๋ย
เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว” ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
และโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ณ แปลงนาต้นแบบ หมู่ 1 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
(อ่านต่อ) 05-07-2019

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 

จังหวัดนวัตกรรมโรงเรือนคัดเลือกแสง

 

ขอเชิญขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์ ถึงวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562

  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุม และกำจัด ชนิดพันธ์ุต่างถิ่น

สรุปผลการเบิกจ่าย

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

  ร่างคู่มือโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาว
สวนปาล์มน้ำมัน

แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช

แมลงนูนหลวง โรคพุ่มแจ้มันสำปะหลัง หนอนหัวดำมะพร้าว
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล แมลงศัตรูทุเรียน โรคเหี่ยวเหลืองพริก
โรคเน่าคอรวง โรคเน่าเละ หนอนกออ้อย โรคแอนแทรกโนส
หนอน

ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร

ฉบับที่ 1 / ฉบับที่ 2 / ฉบับที่ 3 / ฉบับที่ 4
ฉบับที่ 5/ ฉบับที่ 6 / ฉบับที่ 7/ ฉบับที่ 8

ฉบับที่ 9 / ฉบับที่ 11 /ฉบับที่ 12/ ฉบับที่ 13
ฉบับที่ 14 / ฉบับที่ 15 / ฉบับที่ 16 / ฉบับที่ 17
ฉบับที่ 18 / ฉบับที่ 19 / ฉบับที่ 20 / ฉบับที่ 21

ฉบับที่ 22 / ฉบับที่ 23 / ฉบับที่ 24 / ฉบับที่ 25 / ฉบับที่ 26
ฉบับที่ 27 / ฉบับที่ 28 / ฉบับที่ 29 / ฉบับที่ 30
ฉบับที่ 31 / ฉบับที่ 32 / ฉบับที่ 33 / ฉบับที่ 34

การจำแนกชนิดของหนอนกระทู้ / การป้องกันจำกัดหนอนกระทู้
เตือนการระบาดของหนอนกระทู้ / การเข้าทำลาย /ลักษณะของหนอน
 

บัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ

ฉบับรวมเล่ม

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม

 

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน

แบบสอบถาม

แบบสอบถามเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการ
เขตเกษตรเศรษฐกิจ(Agro Zoning) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของจังหวัดสระแก้ว และกาญจนบุรี

 

เปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย

 

โปสเตอร์การรับสมัคร

 

 

โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก พ.ศ. 2558

แบบฟอร์ม การรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก ประจำปี 60

แบบฟอร์ม แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ประเทศไทย 4.0 Thailand 4.0

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังแคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

พาณิชย์ช่วยเหลือเกษตรรเพิ่มรายได้ยกระดับสินค้าเกษตร

Smart Farmer / Smart Officer
รายละเอียดเพิ่มเติม

ด่วน ขอเชิญเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
รายละเอียดเพิ่มเติม
หน้า1 ; หน้า2

นายอัครภูมิ สมแสง
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ค้นหาในเว็บไซต์ :
 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 100/3 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.034-564267 , โทรสาร 034 - 564268 , E - mail : kanchanaburi@doae.go.th