...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีแมืงกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก ....
tr>
 
รายละเอียดโครงการฯ
ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำปุ๋ยเคมี ฯ ปี 57
มาตรฐานพันธุ์พืช ปี 50
ราคาครุภัณฑ์ ปี 57
ราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 57
มาตรฐานการจ้างงาน , ค่าจ้างขั้นต่ำ
 
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต

Web Counter Code

 

.

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม
update 23-Apr-2015

วันที่ 21 เมษายน 2558 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นางสุภาพร บุญประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นำคณะกรรมการสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีร่วมตัดสินการประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำการ 2558 จุดที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จุดที่ 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ และจุดที่ 3 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

(ประมวลภาพ)21-04-2015

8 เมษายน 2558 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการเบิกจ่ายเงิน จัดทำบัญชี และรายงาน โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ในการนี้นายไพศาล ไชยเยศร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การฝึกอบรมในครั้งนี้ และได้รับการสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเปิดบัญชีของหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลด้านบัญชี รวมทั้งการจัดทำหลักฐานเอกสารประกอบการเบิกจ่ายจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี โดยมีบุคคลเป้าหมายเข้ารับการอบรมจากสำนักงานเกษตรจังหวัด อำเภอ ศบกต. กลุ่ม/ชุมชนเกษตร รวม 220 คน พร้อมทั้งผู้แทนจากกองพลทหารราบที่ 9 นายพิจิตร ธีระเสถียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี นางสาวอมรศรี ตุ้ยระพิงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี และคณะ ร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยมีนายวีระศักดิ์ สุขทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ

(ประมวลภาพ)08-04-2015

6 เมษายน 2558 นายมนตรี เชื้อใจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายคำรน ยศสมบัติ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันจักรี โดยมี นายพิจิตร ธีระเสถียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี นำข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ ณ ศาลา 60 พรรษามหาราชินี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมีนายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกายจนบุรี เป็นประธานในพิธี

(ประมวลภาพ)06-04-2015

31 มีนาคม 2558 วิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ประธานการประชุมเกษตรอำเภอครั้งที่ 3/2558 ประจำเดือนมีนาคม 2558 เพื่อหารือการดำเนินงาน/โครงการที่สำคัญและเร่งด่วน ได้แก่ โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 58 ของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีผลการดำเนินงานในพื้นที่ 10 อำเภอ 56 ตำบล 128 โครงการ งบประมาณกว่า 54 ล้านบาท โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบงานระดับจังหวัด เข้าประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

(ประมวลภาพ)31-03-2015

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

หลักสูตร การปลูกพืชผักพันธุ์ดีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หลักสูตร การปลูกกล้วยน้ำว้าพันธุ์ดีเพื่อการค้า

หลักสูตร หน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ดีชีวียั่งยืน

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว

(รายละเอียดเพิ่มเติม) (03-11-2014)

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

 

ปราชญ์เกษตร (รายละเอียดเพิ่มเติม) (14-10-2014)

 

คืนความสุขให้คนในชาติ (รายละเอียดเพิ่มเติม) (24-07-2014)

แจ้งเตือนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม

(คำแนะนำ)

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรอินทรีย์)ในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

รายละเอียดเพิ่มเติม

Smart Farmer / Smart Officer
รายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม

ด่วน ขอเชิญเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
รายละเอียดเพิ่มเติม
หน้า1 ; หน้า2

 
ขอเชิญท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
   
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

 

เรื่องน่ารู้
ศัพท์ที่ใช้ในตำแหน่ง/หน่วยงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนเพื่อพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
   
ผลิตภัณฑ์เด่น

สวนไม้ตัดดอกเขตร้อน
ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.081 - 7631224 , 081 - 7449551

หน่อไม้ฝรั่งด่านมะขามเตี้ย

ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย

โทร. 081-3786402

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติ
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 081-8207550

กล้วยไม้ลุงหงวน

ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร. 081 - 7214347

นายวิจิตร กมลวารินทร์
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ค้นหาในเว็บไซต์ :
 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 100/3 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.034-564267 , โทรสาร 034 - 564268 , E - mail : kanchanaburi@doae.go.th