...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก ....
03/05/60
 
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต

Web Counter Code

 

.

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม
update 18-May-2017

วันที่ 17 -19 พฤษภาคม 2560 นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางพรธิพาจันทลือชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง จัดโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนกลไกภาคราชการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงพิเศษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(ประมวลภาพ) 17-05-2017

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้ นายมนตรี เชื้อใจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ณ ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

(ประมวลภาพ) 17-05-2017

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.00 น. นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายคำรน ยศสมบัติ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินการตามโครงการงบยุทธศาสตร์จังหวัด ปี 2560 (โครงการเกษตรอินทรีย์) ณ ศูนย์เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านหนองสามพราน หมู่ 9 ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

(ประมวลภาพ) 17-05-2017

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายศุภนารถ เกตุเจริญเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาเภอ ไทรโยคโดยมีนายชานาญ ทองใบ ปลัดอาวุโสอาเภอไทรโยคเป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าวนายอานาจ เนาวบุตร เกษตรอาเภอไทรโยคกล่าวว่าจากสถานการณ์ที่ผ่านมา ด้วยปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ส่งผลต่อภาคการเกษตรในประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องสถานการณ์ภัยแล้งในปีที่ผ่านมา ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงจัดงานในวันนี้ขึ้นมา

(ประมวลภาพ) 17-05-2017

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นายสมเจตน์จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาเภอพนมทวน โดยรองผู้ว่าฯ กล่าวว่า การประกอบอาชีการเกษตรถือเป็นอาชีพที่มีผู้ทางานมากที่สุดในบรรดาอาชีพของพวกเรา เป็นบุคคลส่วนใหญ่ที่รัฐบาลให้ความสาคัญอันดับแรก เพราะอาชีพการเกษตรถือเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศด้านอื่น ๆ ด้านนายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายในการจัดงานเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่โดยใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีคุณภาพต่อไป

(ประมวลภาพ) 16-05-2017

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเกษตร

 

ผึ้งพันธุ์แมลงเศรษฐกิจ

หน่อไม้ฝรั่ง

 

 

 

แผนแม่บทหญ้าแฝก

 

 

 

เปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย

 

โปสเตอร์การรับสมัคร

 

 

ขอเชิญสมัครเข้าค่ายข้าว ปี 2560

 

<<เกณฑ์การรับสมัคร>>

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก พ.ศ. 2558

แบบฟอร์ม การรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก ประจำปี 60

แบบฟอร์ม แบบสอบถามความพึงพอใจ

ประชาสัมพันธ์การับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ประเทศไทย 4.0 Thailand 4.0

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังแคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

พาณิชย์ช่วยเหลือเกษตรรเพิ่มรายได้ยกระดับสินค้าเกษตร

Smart Farmer / Smart Officer
รายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช
รายละเอียดเพิ่มเติม

ด่วน ขอเชิญเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
รายละเอียดเพิ่มเติม
หน้า1 ; หน้า2

 
ขอเชิญท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
   
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

 

เรื่องน่ารู้
ศัพท์ที่ใช้ในตำแหน่ง/หน่วยงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนเพื่อพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
   
ผลิตภัณฑ์เด่น

สวนไม้ตัดดอกเขตร้อน
ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.081 - 7631224 , 081 - 7449551

หน่อไม้ฝรั่งด่านมะขามเตี้ย

ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย

โทร. 081-3786402

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติ
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 081-8207550

กล้วยไม้ลุงหงวน

ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร. 081 - 7214347

นายศุภนารถ เกตุเจริญ
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ค้นหาในเว็บไซต์ :
 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 100/3 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.034-564267 , โทรสาร 034 - 564268 , E - mail : kanchanaburi@doae.go.th