...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก ....
20/07/61
แบบปป.1/แบบปป.2/แบบปป.3
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต

Web Counter Code

 

 

.

 

ภาพกิจกรรม
update 20-Jul-2018

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมรับท่านนายกรัฐมนตรี ช่วงเดือนต้นเดือนสิงหาคม 2561 
ในโอกาสเดินทางมา เปิดโครงการ Green Army Green Farmer เพื่อประเทศชาติและประชาชน และโครงการเกษตรปลอดภัยจังหวัดกาญจนบุรี ณ มณฑลทหารบกที่ 17 จังหวัดกาญจนบุรี โดยความร่วมมือจาก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มณฑลทหารบกที่ 17 องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย กสท. บริษัทประชารัฐ รักสามัคคี จังหวัดกาญจนบุรี จำกัด ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี รับผิดชอบ การผลิตพืชปลอดภัยในแปลงต้นแบบ และโรงเรือนต้นแบบ

(อ่านต่อ) 11-07-2018

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายอานัติ วิเศษรจนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการโครงการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

(อ่านต่อ) 11-07-20108

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายจิรเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2561

โดยมีนายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมและรายงานผล

การดำเนินงานโครงการฯ ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก

ได้แก่ การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

และ Smart Farmer ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

(อ่านต่อ) 20-06-18

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษรจังหวัดกาญจนบุรี

เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรครั้งที่ 4/2561

ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเกษตรอำเภอเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

(อ่านต่อ) 15-06-2018

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ

และการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation)

ครั้งที่ 4/2561 (อ่านต่อ) 15-06-2018

วันที่ 5 มิ.ย.61 นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับนายฉลอง โตยะบุตร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2561 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรทำนาหนองสาหร่าย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

(อ่านต่อ) 05-06-2018

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ประธานการประชุมการจัดทำแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563  เพื่อนำมากำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ทางด้านต่าง ๆ ของจังหวัดกาญจนบุรี  ก่อนเสนอแผนงาน/โครงการในรูปแบบคำของบประมาณตามที่ ก.บ.ภ. กำหนด  โดยมี หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

(อ่านต่อ) 28-05-61

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในวาระครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร” วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ในวาระครบรอบ 50 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน

(อ่านต่อ) 24-05-18

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย - เมียนมา (อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี) ณ ห้องประชุม กองบังคับการควบคุมส่วนลาดตระเวน หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า บ้านพระเจดีย์สามองค์ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

(อ่านต่อ) 23-05-18

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช

แมลงนูนหลวง โรคพุ่มแจ้มันสำปะหลัง หนอนหัวดำมะพร้าว
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร

ฉบับที่ 1/ ฉบับที่ 2/ ฉบับที่ 3 /ฉบับที่ 4/ ฉบับที่ 5 /ฉบับที่ 6 /

ฉบับที่ 7 / ฉบับที่ 8 / ฉบับที่ 9 /ฉบับที่ 10 /ฉบับที่ 11

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน

แบบสอบถาม

แบบสอบถามเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ(Agro Zoning) และเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้ว และกาญจนบุรี

 

เปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย

 

โปสเตอร์การรับสมัคร

 

 

 

โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก พ.ศ. 2558

แบบฟอร์ม การรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก ประจำปี 60

แบบฟอร์ม แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ประเทศไทย 4.0 Thailand 4.0

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังแคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

พาณิชย์ช่วยเหลือเกษตรรเพิ่มรายได้ยกระดับสินค้าเกษตร

Smart Farmer / Smart Officer
รายละเอียดเพิ่มเติม

ด่วน ขอเชิญเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
รายละเอียดเพิ่มเติม
หน้า1 ; หน้า2

 
ขอเชิญท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
   
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

 

เรื่องน่ารู้
ศัพท์ที่ใช้ในตำแหน่ง/หน่วยงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนเพื่อพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
   
ผลิตภัณฑ์เด่น

สวนไม้ตัดดอกเขตร้อน
ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.081 - 7631224 , 081 - 7449551

หน่อไม้ฝรั่งด่านมะขามเตี้ย

ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย

โทร. 081-3786402

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติ
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 081-8207550

กล้วยไม้ลุงหงวน

ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร. 081 - 7214347

นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ค้นหาในเว็บไซต์ :
 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 100/3 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.034-564267 , โทรสาร 034 - 564268 , E - mail : kanchanaburi@doae.go.th