...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก ....
03/04/61
 
แบบปป.1/แบบปป.2/แบบปป.3
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต

Web Counter Code

 

.

 

ภาพกิจกรรม
update 17-Apr-2018


ถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 8 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยว่าที่ร้อยตรีศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายอำเภอห้วยกระเจาให้เกียรติในการเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีสถานีเรียนรู้จำนวน 5 สถานี ได้แก่ 1.สถานีเรียนรู้การจัดการศัตรูพืช 2.สถานีเรียนรู้การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า 3.สถานีเรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดิน 4.สถานีเรียนรู้การใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี และ5.สถานีเรียนรู้การเลือกใช้พันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมกับพื้นที่ี

 


ปลูกพืชหลากหลาย ลดความเสี่ยง เสริมสร้างมั่นคงทางเศรษฐกิจ
30 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี จัดการเรียนรู้การผลิตพืชทดแทนให้แก่เกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 ณ อาคารศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี

(อ่านต่อ) 30-01-2018


“ประชุมเกษตรอำเภอ ขับเคลื่อนโครงการ สู่เกษตรกรในพื้นที่”
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมเกษตรอำเภอ ครั้งที่1/2561 ประจำเดือนมกราคม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเกษตรอำเภอ เข้าร่วมการประชุม

(อ่านต่อ) 29-01-2018


นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

(อ่านต่อ) 26-01-2018


ประชุมนักวิชาการ ขับเคลื่อนงานนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง” ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งรัดให้ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่สู่เกษตรกร 
นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี รับทราบ และพร้อมปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงดำเนินการจัดประชุมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อันได้แก่ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ , ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร , Smart Farmer 
โดยนายวันชัย นิลวงศ์ กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร ให้เกษตรกรในทุกสาขาอาชีพ โดยใช้วิธีลดต้นทุนการผลิต ด้วยการสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร เทคโนโลยีสมัยใหม่ ยกระดับมาตรฐานสินค้า ผ่านเทคโนโลยี และวิธีต่างๆ โดยมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. และศูนย์เครือข่าย เป็นแหล่งให้ความรู้ทางการเกษตร โดยมีเกษตรต้นแบบ เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติให้กับเกษตรกรรายอื่น ตลอดจนสนับสนุนให้เกษตรกรรวมตัวกัน เพื่อต่อยอดการทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต่อไป

(ประมวลภาพ) 25-01-2018


สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ โรงเรียนไกรเกรียง ตำบลเขาโจด อำภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจะเสด็จเปิด โรงเรียนไกรเกรียง ในวันที่ 5 มกราคม 2561 นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวว่า สำหรับจังหวัดกาญจนบุรี ได้ติดตามให้คำแนะนำด้านการปลูกผัก สวนครัว เพื่อใช้ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยเน้นผักสวน ครัวที่มีปริมาณวิตามินสูง และนักเรียนสามารถเรียนรู้การปลูกได้ด้วย ตนเอง อันได้แก่ ผักบุ้ง กวางตุ้ง คะน้า ชะอม และเห็ด นอกจากนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ยังเข้ามา ดำเนินการสอนการ แปรรูปอาหาร แก่ ครู นักเรียน และประชาชน โดยรอบโรงเรียน เพื่อเป็นการถนอมอาหารให้สามารถรับประทานได้ ยาวนานขึ้น

(ประมวลภาพ) 25-12-2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช

แมลงนูนหลวง โรคพุ่มแจ้มันสำปะหลัง หนอนหัวดำมะพร้าว

ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร

ฉบับที่ 1/ ฉบับที่ 2/ ฉบับที่ 3 /ฉบับที่ 4/ ฉบับที่ 5 /ฉบับที่ 6 /

ฉบับที่ 7 / ฉบับที่ 8 / ฉบับที่ 9 /ฉบับที่ 10 /ฉบับที่ 11

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน

แบบสอบถาม

แบบสอบถามเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ(Agro Zoning) และเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้ว และกาญจนบุรี

 

เปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย

 

โปสเตอร์การรับสมัคร

 

 

 

โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก พ.ศ. 2558

แบบฟอร์ม การรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก ประจำปี 60

แบบฟอร์ม แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ประเทศไทย 4.0 Thailand 4.0

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังแคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

พาณิชย์ช่วยเหลือเกษตรรเพิ่มรายได้ยกระดับสินค้าเกษตร

Smart Farmer / Smart Officer
รายละเอียดเพิ่มเติม

ด่วน ขอเชิญเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
รายละเอียดเพิ่มเติม
หน้า1 ; หน้า2

 
ขอเชิญท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
   
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

 

เรื่องน่ารู้
ศัพท์ที่ใช้ในตำแหน่ง/หน่วยงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนเพื่อพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
   
ผลิตภัณฑ์เด่น

สวนไม้ตัดดอกเขตร้อน
ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.081 - 7631224 , 081 - 7449551

หน่อไม้ฝรั่งด่านมะขามเตี้ย

ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย

โทร. 081-3786402

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติ
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 081-8207550

กล้วยไม้ลุงหงวน

ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร. 081 - 7214347

นายวันชัย นิลวงศ์
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ค้นหาในเว็บไซต์ :
 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 100/3 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.034-564267 , โทรสาร 034 - 564268 , E - mail : kanchanaburi@doae.go.th