...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีแมืงกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก ....
 
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต

Web Counter Code

 

.

 

 

 

 

tr>
ภาพกิจกรรม
update 17-Nov-2014

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้นายมนตรี เชื้อใจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมในการมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ทำนาของอำเภอท่ามะกา โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ เป็นประธานการมอบและได้ชี้แจงการดำเนินงานของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ทำนา พร้อมทั้งได้ขอให้งดการทำนาปรังในปีนี้ เนื่องจากมีน้ำไม่เพียงพอ ณ ที่ทำการธกส.สาขาท่าเรือพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี(ประมวลภาพ) 17-11-2014

 

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557นายกาศพล แก้วประพาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกรวย ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มพร้อมทั้งถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ในการนี้นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายมนตรี เชื้อใจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและข้าราชการสำนักงานเกษตรจังวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ.บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี(ประมวลภาพ) 14-11-2014

 

13 พฤศจิกายน 2557 นายกาศพล แก้วประพาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1/2558 ในการนี้ในนายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ชี้แจงแผนดำเนินงานโครงการปี 2558 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี(ประมวลภาพ)13-11-2014

 

13 พฤศจิกายน 2557 นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ประธานการประชุมชี้แจงการเบิก-จ่ายงบประมาณตามโครงการกรมส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พร้อมกำชับให้เบิก-จ่ายงาน/กิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ เจ้าพนักงานธุรการประจำสำนักงานเกษตรอำเภอเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด(ประมวลภาพ)13-11-2014

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ประธานประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีการหารือในประเด็นการวางแผนงาน/โครงการปี 58 ของ งบกรมฯ กระทรวง จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1 โดยกำชับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ที่เข้าร่วมประชุมดำเนินการงาน/โครงการต่างๆ ตามแผนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด(ประมวลภาพ)07-11-2014

 

วันที่ 30 ตุลาคม 2557 นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงความยินดีกับนายพัฒน์พงษ์ มงคลกาญจนคุณ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2557 สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ในโอกาสได้รับรางวัลพระราชทานเกษตรกรตัวอย่างประจำปี 2557 Award for Outstanding Achievement ของ องค์การอาหารและเกษตรกรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โดยนายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานประวัติและผลงานของผู้เข้ารับใบประกาศดังกล่าว ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี(ประมวลภาพ)30-10-2014

 

วันที่ 29 ตุลาคม 2557 นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 10/2557 เพื่อชี้แจงเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว(นาปี)57/58 และมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย โดยมีนายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี(ประมวลภาพ) 29-10-2014

 

 

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

มหัศจรรย์กล้วยไม้ไร้พรมแดน สีสันแห่งเอเชีย

(รายละเอียดเพิ่มเติม) (07-11-2014)

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว

(รายละเอียดเพิ่มเติม) (03-11-2014)

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

 

ปราชญ์เกษตร (รายละเอียดเพิ่มเติม) (14-10-2014)

 

คืนความสุขให้คนในชาติ (รายละเอียดเพิ่มเติม) (24-07-2014)

แจ้งเตือนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม

(คำแนะนำ)

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรอินทรีย์)ในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญสมัครเข้าค่ายข้าว ปี 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม

Smart Farmer / Smart Officer
รายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 3 ฉบับที่ 30ประจำเดือนตุลาคม2557
รายละเอียดเพิ่มเติม

ด่วน ขอเชิญเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
รายละเอียดเพิ่มเติม
หน้า1 ; หน้า2

 
ขอเชิญท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
   
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

 

เรื่องน่ารู้
ศัพท์ที่ใช้ในตำแหน่ง/หน่วยงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนเพื่อพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
   
ผลิตภัณฑ์เด่น

สวนไม้ตัดดอกเขตร้อน
ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.081 - 7631224 , 081 - 7449551

หน่อไม้ฝรั่งด่านมะขามเตี้ย

ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย

โทร. 081-3786402

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติ
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 081-8207550

กล้วยไม้ลุงหงวน

ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร. 081 - 7214347

นายบำรุง สังข์สว่าง
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ค้นหาในเว็บไซต์ :
 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 100/3 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.034-564267 , โทรสาร 034 - 564268 , E - mail : kanchanaburi@doae.go.th