...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก ....
28/12/60
 
แบบปป.1/แบบปป.2/แบบปป.3
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต

Web Counter Code

 

.

 

ภาพกิจกรรม
update 17-Jan-2018


สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ โรงเรียนไกรเกรียง ตำบลเขาโจด อำภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจะเสด็จเปิด โรงเรียนไกรเกรียง ในวันที่ 5 มกราคม 2561 นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวว่า สำหรับจังหวัดกาญจนบุรี ได้ติดตามให้คำแนะนำด้านการปลูกผัก สวนครัว เพื่อใช้ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยเน้นผักสวน ครัวที่มีปริมาณวิตามินสูง และนักเรียนสามารถเรียนรู้การปลูกได้ด้วย ตนเอง อันได้แก่ ผักบุ้ง กวางตุ้ง คะน้า ชะอม และเห็ด นอกจากนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ยังเข้ามา ดำเนินการสอนการ แปรรูปอาหาร แก่ ครู นักเรียน และประชาชน โดยรอบโรงเรียน เพื่อเป็นการถนอมอาหารให้สามารถรับประทานได้ ยาวนานขึ้น

(ประมวลภาพ) 25-12-2017


วันที่  6  ตุลาคม  2560 นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานมอบพันธุ์ไม้ผล และเมล็ดพันธุ์ผัก โครงการกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2560 ให้กับเกษตรกรอำเภอเมือง ที่เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

(ประมวลภาพ) 06-10-2017


วันที่ 28 กันยายน 2560 นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติ เป็นประธานการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่าย โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่ม พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่าง ยั่งยืน โดยมีนายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตร จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และ ส านักงานเกษตรอ าเภอ ได้ด าโครงการเด่นของ แต่ละอ าเภอมาจัดแสดง และจัดจ าหน่ายสินค้า ตลอดจนการเสวนาปัญหา – อุปสรรค พร้อม ทั้งแนวทางแก้ไขเพื่อรองรับกับโครงการของ กรมส่งเสริมการเกษตร ต่อไป

(ประมวลภาพ) 28-09-2017


วันที่ 12 กันยายน 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินงานประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด (PM) ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาสำนักงาน การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย โดยมีนายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในที่ประชุม

(ประมวลภาพ) 12-09-2017


วันที่ 8 ก.ย.60 ภาคบ่ายคณะนิเทศงานทีมที่2 นำทีมโดยนายฉลอง โตยะบุตร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์แลสารสนเทศ์ พร้อมด้วย คณะทีมนิเทศ ออกนิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน เพื่อติดตามงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ และงาน โครงการต่างๆตามระบบส่งเสริมการเกษตรT&V

(ประมวลภาพ) 08-09-2017


วันที่ 8 ก.ย.60 คณะนิเทศงานทีมที่2 นำทีมโดยนายฉลอง โตยะบุตร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ์ พร้อมด้วย คณะทีมนิเทศ ออกนิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค เพื่อติดตามงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ และงาน โครงการต่างๆตามระบบส่งเสริมการเกษตรT&V

(ประมวลภาพ) 08-09-2017


วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม เกษตรอำเภอครั้งที่ 11/2560 ประจำเดือนสิงหาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี โดยที่ ประชุมได้แจ้งแผนการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร Training and Visit (T&V System) ประจำ าเดือนกันยายน วันที่ 4 กันยายน 2560 ทีมที่ 1ภาคเช้าสำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ภาคบ่าย สำนักงานเกษตร

อำเภอเลาขวัญ ทีมที่2 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค

(ประมวลภาพ) 24-08-2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช

แมลงนูนหลวง

ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร

ฉบับที่ 1/ ฉบับที่ 2/ ฉบับที่ 3

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน

แบบสอบถาม

แบบสอบถามเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ(Agro Zoning) และเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้ว และกาญจนบุรี

 

เปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย

 

โปสเตอร์การรับสมัคร

 

 

 

โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก พ.ศ. 2558

แบบฟอร์ม การรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก ประจำปี 60

แบบฟอร์ม แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ประเทศไทย 4.0 Thailand 4.0

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังแคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

พาณิชย์ช่วยเหลือเกษตรรเพิ่มรายได้ยกระดับสินค้าเกษตร

Smart Farmer / Smart Officer
รายละเอียดเพิ่มเติม

ด่วน ขอเชิญเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
รายละเอียดเพิ่มเติม
หน้า1 ; หน้า2

 
ขอเชิญท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
   
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

 

เรื่องน่ารู้
ศัพท์ที่ใช้ในตำแหน่ง/หน่วยงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนเพื่อพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
   
ผลิตภัณฑ์เด่น

สวนไม้ตัดดอกเขตร้อน
ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.081 - 7631224 , 081 - 7449551

หน่อไม้ฝรั่งด่านมะขามเตี้ย

ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย

โทร. 081-3786402

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติ
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 081-8207550

กล้วยไม้ลุงหงวน

ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร. 081 - 7214347

นายวันชัย นิลวงศ์
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ค้นหาในเว็บไซต์ :
 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 100/3 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.034-564267 , โทรสาร 034 - 564268 , E - mail : kanchanaburi@doae.go.th