...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก ....
24/04/60
 
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต

Web Counter Code

 

.

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม
update 25-Apr-2017

วันที่ 25 เมษายน 2560 นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายมนตรี เชื้อใจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนางสาวชนิดาภา โชคทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการและนางสาวอุดมศรึ อุ่นโชคดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกร เพื่อเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (กล้วยไข่) โครงการเกษตรอินทรีย์ (ครั้งที่ 2) ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านพุถ่อง ตาบลลิ่นถิ่น อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีหน่วยงานราชการ อาทิ นายวันชัย สินประเสริฐ จากสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี, นางสาวนันทนาโพธิ์สุข จากสถานีวิจัยและพัฒนาเกษตรกาญจนบุรี เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ด้านดิน และการผลิตพืชอินทรีย์ , การใช้สารชีวภัณฑ์กาจัดโรคและแมลง เกษตรกรเข้าร่วม 50คน

(ประมวลภาพ) 25-04-2017

วันที่ 25 เมษายน 2560 นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการกิจกรรมผลิตสินค้าตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิต จาหน่ายและบริโภคอาหารปลอดภัยทุกระดับ ณ ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองสามพราน ตาบลวังด้ง อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยความร่วมมือของจังหวัดกาญจนบุรีและสานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมจานวน 35 ราย มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ เรื่อง การควบคุมโรคและแมลงผักโดยชีววิธี รวมถึงสาธิตวิธีการขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอเรียด้วย

(ประมวลภาพ) 25-04-2017

วันที่ 25 เมษายน 2560 นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมเยียนเกษตรกรเพื่อสร้างการรับรู้ภาคเกษตร ณ บ้านนางนงวรรณสุขจิต หมู่ที่ 7 ตาบลตะคร้าเอน อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วม เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งพูดคุยรับฟังปัญหาและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องด้านการเกษตร รวมถึงให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่

(ประมวลภาพ) 25-04-2017

วันที่ 24 เมษายน 2560 นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายสุรพล พูนะกูล รักษาการในตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าตรวจความพร้อมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าชุมชนตาบลลุ่มสุ่ม อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเตรียมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตฯ จะมาตัดสินในวันที่ 26 เมษายน 2560

(ประมวลภาพ) 24-04-2017

วันที่ 21 เมษายน 2560 นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 1 จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสมาคมกลุ่มไร่อ้อยเขต 7 ตาบลท่าไม้ อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีการเสนอโครงการพัฒนาด้านอ้อยปี 2561 เพื่อพิจารณาจานวน 3 โครงการ ซึ่งสานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีรับผิดชอบ 1 โครงการ คือ โครงการป้องกันและกาจัดด้วงหนวดยาว โดยวิธีผสมผสาน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว

(ประมวลภาพ) 21-04-2017

วันที่ 21 เมษายน 2560 นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง จัดโดยศูนย์ส่งเสริมเยาวชนอาเซียน ณ ศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เนินพอกิน อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีการสร้างเครือข่าย เชื่อมโยงกิจกรรมการเกษตร แลกเปลี่ยนความรู้ และเยี่ยมชมกิจกรรมการผลิตน้าหมักชีวภาพของศูนย์ฯ ทั้งนี้เกษตรกรได้เขียนแผนผังแปลงมานาเสนอเพื่อให้ผู้อื่นได้ทราบและมองเห็นกิจกรรมทั้งหมดที่ทาด้วย

(ประมวลภาพ) 21-04-2017

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเกษตร

 

ผึ้งพันธุ์แมลงเศรษฐกิจ

 

 

 

แผนแม่บทหญ้าแฝก

 

 

 

เปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย

 

โปสเตอร์การรับสมัคร

 

 

ขอเชิญสมัครเข้าค่ายข้าว ปี 2560

 

<<เกณฑ์การรับสมัคร>>

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก พ.ศ. 2558

แบบฟอร์ม การรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก ประจำปี 60

แบบฟอร์ม แบบสอบถามความพึงพอใจ

ประชาสัมพันธ์การับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ประเทศไทย 4.0 Thailand 4.0

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังแคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

พาณิชย์ช่วยเหลือเกษตรรเพิ่มรายได้ยกระดับสินค้าเกษตร

Smart Farmer / Smart Officer
รายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช
รายละเอียดเพิ่มเติม

ด่วน ขอเชิญเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
รายละเอียดเพิ่มเติม
หน้า1 ; หน้า2

 
ขอเชิญท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
   
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

 

เรื่องน่ารู้
ศัพท์ที่ใช้ในตำแหน่ง/หน่วยงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนเพื่อพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
   
ผลิตภัณฑ์เด่น

สวนไม้ตัดดอกเขตร้อน
ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.081 - 7631224 , 081 - 7449551

หน่อไม้ฝรั่งด่านมะขามเตี้ย

ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย

โทร. 081-3786402

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติ
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 081-8207550

กล้วยไม้ลุงหงวน

ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร. 081 - 7214347

นายศุภนารถ เกตุเจริญ
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ค้นหาในเว็บไซต์ :
 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 100/3 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.034-564267 , โทรสาร 034 - 564268 , E - mail : kanchanaburi@doae.go.th