...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีแมืงกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก ....
 
สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร
 
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต

Web Counter Code

 

.

 

 

 

 

tr>
ภาพกิจกรรม
update 15-Dec-2014

วันที่ 15 ธันวาคม 2557 นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นางสุภาพร บุญประเสริฐ     หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำกลุ่มส่งเสริมอาชีพ                     กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำองค์กร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 15 คน รวมทั้งสิ้น 75 คน ณ โรงแรมบ้านสวนฝน ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

(ประมวลภาพ)15-12-2014

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2557 นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ออกรายการ thailand early ทางช่อง NBT เวลา 08.30-09.00 น. เรื่อง โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/58 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรตระหนักถึงภัยแล้งที่จะประสบในฤดูกาลถัดไป และเน้นย้ำให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยและอายุเก็บเกี่ยวสั้นทดแทน เช่น ถั่วเขียว ข้าวโพดฝักอ่อน ตลอดจนการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด เป็นต้นโดยสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน

(ประมวลภาพ)12-12-2014

 

วันที่ 11 ธันวาคม 2557 นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออก ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปี 2558 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ในการนี้ นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรีได้เน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ นำความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดความรู้                        ของวิทยากรเกษตรกรตัวอย่างไปเป็นแนวทางการดำเนินงานให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การประชุมชี้แจงโครงการครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน    

(ประมวลภาพ)11-12-2014

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2557 นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ประธานการประชุมเพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี  ร่วมจัดทำกิจกรรม 5ส. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวามหาราช ณ บริเวณอาคารสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และบริเวณพื้นที่ปลูกหม่อนผลสด

(ประมวลภาพ)04-12-2014

 

วันที่ 3 ธันวาคม 2557 นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายมนตรี เชื้อใจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแล การบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายกาศพล แก้วประพาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธาน เพื่อรับทราบการดำเนินงาน ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว และพิจารณารับรองและอนุมัติผู้ประกอบการค้าข้าวที่สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

(ประมวลภาพ)03-12-2014

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2557 นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ประธานการประชุมเพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี                 ร่วมจัดทำกิจกรรม 5ส. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวามหาราช ณ บริเวณอาคารสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และบริเวณพื้นที่ปลูกหม่อนผลสด

(ประมวลภาพ)04-12-2014

 

 

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

มหัศจรรย์กล้วยไม้ไร้พรมแดน สีสันแห่งเอเชีย

(รายละเอียดเพิ่มเติม) (07-11-2014)

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว

(รายละเอียดเพิ่มเติม) (03-11-2014)

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

 

ปราชญ์เกษตร (รายละเอียดเพิ่มเติม) (14-10-2014)

 

คืนความสุขให้คนในชาติ (รายละเอียดเพิ่มเติม) (24-07-2014)

แจ้งเตือนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม

(คำแนะนำ)

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรอินทรีย์)ในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญสมัครเข้าค่ายข้าว ปี 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม

Smart Farmer / Smart Officer
รายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 3 ฉบับที่ 30ประจำเดือนตุลาคม2557
รายละเอียดเพิ่มเติม

ด่วน ขอเชิญเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
รายละเอียดเพิ่มเติม
หน้า1 ; หน้า2

 
ขอเชิญท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
   
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

 

เรื่องน่ารู้
ศัพท์ที่ใช้ในตำแหน่ง/หน่วยงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนเพื่อพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
   
ผลิตภัณฑ์เด่น

สวนไม้ตัดดอกเขตร้อน
ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.081 - 7631224 , 081 - 7449551

หน่อไม้ฝรั่งด่านมะขามเตี้ย

ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย

โทร. 081-3786402

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติ
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 081-8207550

กล้วยไม้ลุงหงวน

ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร. 081 - 7214347

นายบำรุง สังข์สว่าง
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ค้นหาในเว็บไซต์ :
 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 100/3 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.034-564267 , โทรสาร 034 - 564268 , E - mail : kanchanaburi@doae.go.th