...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีแมืงกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก ....
tr>
 
รายละเอียดโครงการฯ
ราคาจำหน่ายปลีกแนะนำปุ๋ยเคมี ฯ ปี 57
มาตรฐานพันธุ์พืช ปี 50
ราคาครุภัณฑ์ ปี 57
ราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 57
มาตรฐานการจ้างงาน , ค่าจ้างขั้นต่ำ
 
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต

Web Counter Code

 

.

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม
update 31-Mar-2015

31 มีนาคม 2558 วิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ประธานการประชุมเกษตรอำเภอครั้งที่ 3/2558 ประจำเดือนมีนาคม 2558 เพื่อหารือการดำเนินงาน/โครงการที่สำคัญและเร่งด่วน ได้แก่ โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 58 ของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีผลการดำเนินงานในพื้นที่ 10 อำเภอ 56 ตำบล 128 โครงการ งบประมาณกว่า 54 ล้านบาท โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบงานระดับจังหวัด เข้าประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

(ประมวลภาพ)31-03-2015

วันที่ 25 มีนาคม 2558 นายพิจิตร ธีระเสถียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ พื้นที่ 2 อำเภอ 9 ตำบล 15 โครงการ วงเงินกว่า 11 ล้านบาท เพื่อให้คณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณา โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

(ประมวลภาพ)25-03-2015

20 มีนาคม 2558 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในเชิงธุรกิจและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเพิ่มทักษะผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในเชิงธุรกิจและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนสร้างความร่วมมือในการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้รับเกียรติจากนายสรณพงษ์ บัวโรย เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรีทั้ง 13 อำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมอบรมด้วย ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

(ประมวลภาพ)20-03-2015

19 มีนาคม 2558 นายณรงค์ ไพศาลทักษิน ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งระดับจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2558 โดยมีคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด สังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมพิจารณาโครงการ ณ ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ในการนี้นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ฐานะเลขาฯ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด นำเสนอโครงการ 8 อำเภอ  23 ตำบล 34 โครงการ วงเงิน 17 ล้านกว่าบาท โดยในที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการทั้งหมดที่นำเสนอี

(ประมวลภาพ)19-03-2015

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

หลักสูตร การปลูกพืชผักพันธุ์ดีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หลักสูตร การปลูกกล้วยน้ำว้าพันธุ์ดีเพื่อการค้า

หลักสูตร หน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ดีชีวียั่งยืน

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว

(รายละเอียดเพิ่มเติม) (03-11-2014)

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

 

ปราชญ์เกษตร (รายละเอียดเพิ่มเติม) (14-10-2014)

 

คืนความสุขให้คนในชาติ (รายละเอียดเพิ่มเติม) (24-07-2014)

แจ้งเตือนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม

(คำแนะนำ)

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรอินทรีย์)ในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

รายละเอียดเพิ่มเติม

Smart Farmer / Smart Officer
รายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม

ด่วน ขอเชิญเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
รายละเอียดเพิ่มเติม
หน้า1 ; หน้า2

 
ขอเชิญท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
   
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

 

เรื่องน่ารู้
ศัพท์ที่ใช้ในตำแหน่ง/หน่วยงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนเพื่อพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
   
ผลิตภัณฑ์เด่น

สวนไม้ตัดดอกเขตร้อน
ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.081 - 7631224 , 081 - 7449551

หน่อไม้ฝรั่งด่านมะขามเตี้ย

ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย

โทร. 081-3786402

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติ
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 081-8207550

กล้วยไม้ลุงหงวน

ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร. 081 - 7214347

นายวิจิตร กมลวารินทร์
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ค้นหาในเว็บไซต์ :
 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 100/3 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.034-564267 , โทรสาร 034 - 564268 , E - mail : kanchanaburi@doae.go.th