...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีแมืงกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก ....
 
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต

Web Counter Code

 

.

 

 

 

 

tr>
ภาพกิจกรรม
update 22-Oct-2014

วันที่ 22 ตุลาคม 2557 นายกาศพล แก้วประพาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยระดับจังหวัด ในการนี้นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ให้แก่คณะกรรมการระดับจังหวัดรับทราบ และเป็นแนวทางปฏิบัติในพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรได้รับ                         ความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม ณ ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนระดับจังหวัด นายอำเภอ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เกษตรอำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุม 30 คน(ประมวลภาพ) 22-10-2014

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2557 นายประคอง ศิลลา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวอุดมศรี อุ่นโชคดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัด กาญจนบุรี ติดตามการดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต้นแบบโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต ปี 57-58 และจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรและข้อมูลต้นทุนการผลิตของสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต้นแบบ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 20 ราย(ประมวลภาพ) 21-10-2014

 

วันที่ 16 ตุลาคม 2557 นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ประธานการประชุม เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อชี้แจงนโยบายเร่งด่วนของ คสช.และภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมฯ จังหวัด และกระทรวงฯ โดยร่วมหารือกับผู้เข้าประชุมถึงแนวทางการดำเนินงานในปี2558 พร้อมทั้งติดตามปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน ในปีที่ผ่านมา และร่วมรับฟังการประชุม conference ของผู้บริหารกรมฯ ในประเด็น 1)มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 2)การช่วยเหลือภัยแล้ง 3)ตลาดนัดเกษตรสีเขียว การประชุมครั้งนี้มีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี(ประมวลภาพ) 16-10-2014

 

วันที่ 9 ตุลาคม 2557 นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ข้อมูลและเสนอแนะแก่ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทยในการจัดตั้ง “ส่วนเศรษฐกิจภาคกลาง” โดนมีคณะผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย คลังจังหวัด พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด แรงงานจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัด ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี่(ประมวลภาพ) 09-10-2014

 

วันที่ 25 กันยายน 2557 นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อย ตามโครงการพัฒนาด้านอ้อย ปี 2557 ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้มีวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี กรมวิชาการเกษตร วิทยากรจากกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย บรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันกำจัดโรค ใบขาวอ้อยและการจัดทำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด และมีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แปลงอ้อยที่ใช้น้ำหมักชีวภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย ณ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ในการจัดงานครั้งนี้มีเกษตรกรและเจ้าหนาที่เข้าร่วม จำนวน 160 คน่(ประมวลภาพ) 25-09-2014

 

วันที่ 24 กันยายน 2557 นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และนายคำรน ยศสมบัติ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมงาน 60 คน ร่วมงานรณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งจัดงานโดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายณรงศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จาก 8 จังหวัดภาคตะวันตก่(ประมวลภาพ) 24-09-2014

 

วันที่ 23 กันยายน 2557 สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจากพันเอกสรรเสริญ คล้ายแก้ว เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 9 เป็นประธานเปิดงาน และนายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานถึงการจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมสถานีถ่ายทอดความรู้ การจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ของสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี สถานีการวิเคราะห์ดินโดยศูนย์จัดการดินปุ๋ยนำร่อง ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี และสถานีศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่ดำเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองในพื้นที่ โดยทุกกิจกรรมเน้นการลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์แบบพึ่งพาตนเอง ตลอดจนปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งจะทำให้ดินมีโครงสร้างดีขึ้นมีจุลินทรีย์ดินมากขึ้น สามารถอุ้มน้ำและปลดปล่อยธาตุอาหารมากขึ้น พืชสามารถดูดธาตุอาหารไปใช้ได้มากขึ้น ต้นพืชมีความแข็งแรงต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ กลุ่มบุคคลเป้าหมายร่วมงานครั้งนี้ 300 คน ประกอบด้วย เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร อาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน ทหารในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 13 อำเภอ และสื่อมวลชนในพื้นที่(ประมวลภาพ) 23-09-2014

 

 

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

 

ปราชญ์เกษตร (รายละเอียดเพิ่มเติม) (14-10-2014)

 

คืนความสุขให้คนในชาติ (รายละเอียดเพิ่มเติม) (24-07-2014)

แจ้งเตือนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม

(คำแนะนำ)

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรอินทรีย์)ในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญสมัครเข้าค่ายข้าว ปี 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม

Smart Farmer / Smart Officer
รายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 3 ฉบับที่ 30ประจำเดือนตุลาคม2557
รายละเอียดเพิ่มเติม

ด่วน ขอเชิญเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
รายละเอียดเพิ่มเติม
หน้า1 ; หน้า2

 
ขอเชิญท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
   
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

 

เรื่องน่ารู้
ศัพท์ที่ใช้ในตำแหน่ง/หน่วยงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนเพื่อพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
   
ผลิตภัณฑ์เด่น

สวนไม้ตัดดอกเขตร้อน
ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.081 - 7631224 , 081 - 7449551

หน่อไม้ฝรั่งด่านมะขามเตี้ย

ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย

โทร. 081-3786402

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติ
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 081-8207550

กล้วยไม้ลุงหงวน

ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร. 081 - 7214347

นายบำรุง สังข์สว่าง
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ค้นหาในเว็บไซต์ :
 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 100/3 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.034-564267 , โทรสาร 034 - 564268 , E - mail : kanchanaburi@doae.go.th