...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก ....
07/06/60
 
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต

Web Counter Code

 

.

 

ภาพกิจกรรม
update 21-Jun-2017

วันที่ 10 มิถุนายน 2560 นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมคณะทางานสาขาส่งเสริมและฝึกอบรมด้านการเกษตรของอาเซียน (ASEAN Sectoral Group on Agricultural Training and Extension - AWGATE) ศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มพีระพล อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุร

(ประมวลภาพ) 10-06-2017

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย ดร.สุรางค์ศรี วาเพชร และคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่และเตรียมความพร้อม ณ พีระพลฟาร์ม อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมคณะทางานสาขาส่งเสริมและฝึกอบรมด้านการเกษตรของอาเซียน ( ASEAN Sectoral Working Group on Agricultural Training and Extension – AWGATE) ที่จะเดินทางมาศึกษาดูงาน ในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 นี้

(ประมวลภาพ) 09-06-2017

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ที่ทาการตาบลเขาสามสิบหาบ อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีทั้งหมด 5 สถานี ประกอบด้วย 1. เศรษฐกิจพอเพียง 2.การลดต้นทุนการผลิตข้าว 3. การทานาแบบเปียก สลับแห้ง 4. การปรับปรุงบารุงดิน 5. การบริหารจัดการศัตรูข้าว โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการถ่ายทอดความรู้

(ประมวลภาพ) 09-06-2017

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุม AWGATE ครั้งที่ 24 ณ โรงแรมไมด้า อาเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี AWGATE เป็นคณะทางานสาหนึ่งภายใต้การดาเนินงานในกรอบ ความร่วมมือด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้ของอาเซียน ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ ในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ โดยการการจัดประชุมในปีนี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม โดยจังหวัดกาญจนบุรีเตรียมความพร้อมสาหรับเจ้าหน้าที่สมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ จะลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เยาวนชนเกษตรอาเซียน อ.ท่าม่วง และฟาร์มพีระพล อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรีี

(ประมวลภาพ) 08-06-2017

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อมอบนโยบาย การขับเคลื่อนโครงการเมืองกาญจน์เมืองแห่งวิถีชีวิตพอเพียง ณ.โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนาแนวทางการบูรณาการการทางานของทีมประชารัฐรักสามัคคีขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนจังหวัดกาญจนบุรี

(ประมวลภาพ) 05-06-2017

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายฉลอง โตยะบุตร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ดำเนินการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ครั้งที่ 5/2560 เป้าหมายคือการพัฒนา การจัดทำ Website ตามมาตรฐานภาครัฐ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอทุกอำเภอ โดยมีผู้รับการประชุม จานวน 35 ราย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

(ประมวลภาพ) 05-06-2017

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน

แบบสอบถาม

แบบสอบถามเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ(Agro Zoning) และเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้ว และกาญจนบุรี

 

เปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย

 

โปสเตอร์การรับสมัคร

 

 

 

โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก พ.ศ. 2558

แบบฟอร์ม การรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก ประจำปี 60

แบบฟอร์ม แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ประเทศไทย 4.0 Thailand 4.0

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังแคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

พาณิชย์ช่วยเหลือเกษตรรเพิ่มรายได้ยกระดับสินค้าเกษตร

Smart Farmer / Smart Officer
รายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช
รายละเอียดเพิ่มเติม

ด่วน ขอเชิญเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
รายละเอียดเพิ่มเติม
หน้า1 ; หน้า2

 
ขอเชิญท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
   
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

 

เรื่องน่ารู้
ศัพท์ที่ใช้ในตำแหน่ง/หน่วยงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนเพื่อพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
   
ผลิตภัณฑ์เด่น

สวนไม้ตัดดอกเขตร้อน
ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.081 - 7631224 , 081 - 7449551

หน่อไม้ฝรั่งด่านมะขามเตี้ย

ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย

โทร. 081-3786402

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติ
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 081-8207550

กล้วยไม้ลุงหงวน

ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร. 081 - 7214347

นายศุภนารถ เกตุเจริญ
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ค้นหาในเว็บไซต์ :
 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 100/3 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.034-564267 , โทรสาร 034 - 564268 , E - mail : kanchanaburi@doae.go.th