...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีแมืงกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก ....
 
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต

Web Counter Code

 

.

 

 

 

 

tr>
ภาพกิจกรรม
update 30-Oct-2014

วันที่ 30 ตุลาคม 2557 นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงความยินดีกับนายพัฒน์พงษ์ มงคลกาญจนคุณ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2557 สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ในโอกาสได้รับรางวัลพระราชทานเกษตรกรตัวอย่างประจำปี 2557 Award for Outstanding Achievement ของ องค์การอาหารและเกษตรกรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โดยนายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานประวัติและผลงานของผู้เข้ารับใบประกาศดังกล่าว ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี(ประมวลภาพ)30-10-2014

 

วันที่ 29 ตุลาคม 2557 นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 10/2557 เพื่อชี้แจงเรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว(นาปี)57/58 และมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย โดยมีนายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี(ประมวลภาพ) 29-10-2014

 

วันที่ 28 ตุลาคม 2557 นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายมนตรี เชื้อใจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายวีระศักดิ์ สุขทอง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาด้านการเกษตรระดับจังหวัด ร่วมพิจารณาพื้นที่ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในที่ประชุม มีมติดำเนินการโครงการพื้นที่ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ โดยมีนายพิจิตร ธีระเสถียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นประธาน มีหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี(ประมวลภาพ) 28-10-2014

 

วันที่ 28 ตุลาคม 2557 นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายมนตรี เชื้อใจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายประสาน ปานคง เกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดหินแด้น ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย กิจกรรมดังกล่าวนี้มีการให้บริการจากหน่วยงานราชการต่างๆ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีให้บริการตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน สาธิตการตอนกิ่ง และมอบเมล็ดพันธุ์ผักแก่เกษตรกรที่สนใจ(ประมวลภาพ) 28-10-2014

 

วันที่ 24 ตุลาคม 2557 นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ออกรายการ Thailand Early News เรื่อง มาตรการการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2557/58 ทางสถานีโทรทัศน์ NBT กาญจนบุรี ซึ่งเป็นรายการถ่ายทอดสดระหว่างเวลา 08.30-09.00น. ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต8 จ.กาญจนบุรี   เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 57/58 ได้รับทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป(ประมวลภาพ) 24-10-2014

 

วันที่ 22 ตุลาคม 2557 นายกาศพล แก้วประพาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยระดับจังหวัด ในการนี้นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ให้แก่คณะกรรมการระดับจังหวัดรับทราบ และเป็นแนวทางปฏิบัติในพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรได้รับความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม ณ ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนระดับจังหวัด นายอำเภอ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เกษตรอำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุม 30 คน(ประมวลภาพ) 22-10-2014

 

 

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

 

ปราชญ์เกษตร (รายละเอียดเพิ่มเติม) (14-10-2014)

 

คืนความสุขให้คนในชาติ (รายละเอียดเพิ่มเติม) (24-07-2014)

แจ้งเตือนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม

(คำแนะนำ)

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรอินทรีย์)ในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญสมัครเข้าค่ายข้าว ปี 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม

Smart Farmer / Smart Officer
รายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 3 ฉบับที่ 30ประจำเดือนตุลาคม2557
รายละเอียดเพิ่มเติม

ด่วน ขอเชิญเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
รายละเอียดเพิ่มเติม
หน้า1 ; หน้า2

 
ขอเชิญท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
   
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

 

เรื่องน่ารู้
ศัพท์ที่ใช้ในตำแหน่ง/หน่วยงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนเพื่อพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
   
ผลิตภัณฑ์เด่น

สวนไม้ตัดดอกเขตร้อน
ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.081 - 7631224 , 081 - 7449551

หน่อไม้ฝรั่งด่านมะขามเตี้ย

ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย

โทร. 081-3786402

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติ
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 081-8207550

กล้วยไม้ลุงหงวน

ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร. 081 - 7214347

นายบำรุง สังข์สว่าง
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ค้นหาในเว็บไซต์ :
 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 100/3 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.034-564267 , โทรสาร 034 - 564268 , E - mail : kanchanaburi@doae.go.th