...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก ....
tr>
 
คู่มือโครงการ
คู่มือการรับและการเบิกจ่ายเงิน
แบบฟอร์ม พชภ.11
แบบฟอร์ม บท.01
แบบฟอร์มการรับสมัครงาน
แบบฟอร์ม บช.05 และ บช.06
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 5 กพ.59
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร 11 กพ.59
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต

Web Counter Code

 

.

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม
update 24-May-2016

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้กล่าวนำและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดาเนินการตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริ ในการอบรมโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 "โครงการสร้างเสริมศักยภาพเกษตร โดยระบบโซล่าเซลน้าหยด" ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ แปลงเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่ ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน 47 ราย ซึ่งได้แก่ กำนัน/นายกเทศมนตรี/นายก อบต./ปลัดเทศบาล/ปลัด อบต.พื้นที่อำเภอท่าม่วง โดยมีนายสิรศักดิ์ สมสุรัตน์ เป็นวิทยากรประจำแปลง 39 ราย(ประมวลภาพ) 24-05-2016

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ท่านศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมศักยภาพเกษตรกร โดยระบบโซล่าเซลน้าหยด เพื่อขยายผลเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดาริในการให้ความรู้ความเข้าใจในการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาปรับใช้เพื่อส่งเสริมศักยภาพเกษตร ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมรับการอบรม 39 ราย(ประมวลภาพ) 12-05-2016

วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ครั้งที่1/2559 ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ชั้นที่4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี(ประมวลภาพ) 10-05-2016

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นายธนา บุษปวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ เทศบาลตำบลดอนขมิ้น อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมออกคลินิกให้ความรู้แก่เกษตรกร จานวน 13 คลินิก และมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโตรงการ 300 ราย(ประมวลภาพ) 03-05-2016

วันที่ 25 เมษายน 2559 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุ ทองดี ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี และนายมนตรี เชื้อใจ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการผลิต ได้ติดตามโครงการประชาสัมพันธ์ รายการ โลกเกษตรไทย เรื่อง การปลูกอินทผาลัมโดยใช้เนื้อเยื่อ ณ หมู่ 3 ตำบลหนองขาว อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ราย(ประมวลภาพ) 25-04-2016

วันที่ 22 เมษายน 2559 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายมนตรี เชื้อใจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมโครงการ"รวมพลังเพื่อศูนย์ฯสวย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ศูนย์บริการการพัฒนาและสวนไม้ดอกไม้หอมไทย หมู่ที่8 บ้านตอไม้แดง ตาบลบ้านเก่า อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ ท่านศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้กล่าวต้อนรับ ท่านโอภาส กลั่นบุศยย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและหกรณ์เป็นประธานเปิดงานโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมจำนวน 250 ราย(ประมวลภาพ) 22-04-2016

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

หลักสูตร การปลูกพืชผักพันธุ์ดีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หลักสูตร การปลูกกล้วยน้ำว้าพันธุ์ดีเพื่อการค้า

หลักสูตร หน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ดีชีวียั่งยืน

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว

(รายละเอียดเพิ่มเติม) (03-11-2014)

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

 

ปราชญ์เกษตร (รายละเอียดเพิ่มเติม) (14-10-2014)

 

คืนความสุขให้คนในชาติ (รายละเอียดเพิ่มเติม) (24-07-2014)

แจ้งเตือนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล รายละเอียดเพิ่มเติม

(คำแนะนำ)

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรอินทรีย์)ในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

รายละเอียดเพิ่มเติม

Smart Farmer / Smart Officer
รายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม

ด่วน ขอเชิญเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
รายละเอียดเพิ่มเติม
หน้า1 ; หน้า2

 
ขอเชิญท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
   
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

 

เรื่องน่ารู้
ศัพท์ที่ใช้ในตำแหน่ง/หน่วยงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนเพื่อพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
   
ผลิตภัณฑ์เด่น

สวนไม้ตัดดอกเขตร้อน
ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.081 - 7631224 , 081 - 7449551

หน่อไม้ฝรั่งด่านมะขามเตี้ย

ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย

โทร. 081-3786402

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติ
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 081-8207550

กล้วยไม้ลุงหงวน

ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร. 081 - 7214347

นายวิจิตร กมลวารินทร์
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ค้นหาในเว็บไซต์ :
 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 100/3 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.034-564267 , โทรสาร 034 - 564268 , E - mail : kanchanaburi@doae.go.th