...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่ น้ำตก...
 
 
 
 
สถิติผู้เข้าชม

Web Counter Code

 
 

 

ภาพกิจกรรม
ปรับปรุุงล่าสุด 23/06/2016
 

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายมนตรี เชื้อใจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2558/59 ให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี(ประมวลภาพ)

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการบริการด้านการเกษตรและฝึกอาชีพแก่ประชาชนเพื่อการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ณ สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี โดยมีนายอนันต์ ลิลา หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายณรงค์ ไพศาลทักษิณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายชาตรี บุญนาค ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมงาน จานวนมาก โดยในงานเปิดให้บริการด้านการเกษตร พร้อมมอบปัจจัยการผลิต ตลอดจนการฝึกอาชีพ ให้แก่เกษตรกรผู้สนใ(ประมวลภาพ)

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะศึกษาดูงานจาก อำเภอพนมทวน อำเภอห้วยกระเจาเข้าศึกษาการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ณ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 40 ราย (ประมวลภาพ)

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองวิสาหกิจชุมชน และบรรยายเรื่องการทำวิสาหกิจชุมชนให้มั่นคง ยั่งยืน ณ อาคารศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี (ประมวลภาพ)

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่องการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ โดยมี นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ตามโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 "โครงการสร้างเสริมศักยภาพเกษตรกร โดยระบบโซล่าน้ำหยด" ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี กำนัน/นายกเทศมนตรี/นายก อบต./ปลัดเทศบาล/ปลัด อบต./ พื นที่อำเภอพนมทวน และ อำเภอห้วยกระเจา เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นการอบรม ครั้งที่ 8(ประมวลภาพ)

 

 

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
   

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ขอเชิญท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
   
เรื่องน่ารู้
ศัพท์ที่ใช้ในตำแหน่ง/หน่วยงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนเพื่อพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
   
ผลิตภัณฑ์เด่น

สวนไม้ตัดดอกเขตร้อน
ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.081 - 7631224 , 081 - 7449551

หน่อไม้ฝรั่งด่านมะขามเตี้ย

ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย

โทร. 081-3786402

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติ
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 081-8207550

กล้วยไม้ลุงหงวน

ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร. 081 - 7214347

นายวิจิตร กมลวารินทร์
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

 

 
 
อัลบัมภาพออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 100/3 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.034-564267 , โทรสาร 034 - 564268 , E - mail : kanchanaburi@doae.go.th