...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีแมืงกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก ....
 
จัดจ้างออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์
จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน
จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพัก
จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต

Web Counter Code

 

.

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม
update 27-Aug-2014

วันที่ 26 สิงหาคม 2557 นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เกษตรอำเภอทั้ง 13 อำเภอ และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายวรายุทธ ธนโชคสว่าง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม (ประมวลภาพ) 26-08-2014

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2557 นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้นายมนตรี เชื้อใจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ณ วัดหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเลาขวัญ ออกหน่วยให้บริการด้านวิชาการ การขยายพันธุ์ไม้และการแจกเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า แมลงช้างปีกใส และแตนเบียนป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งสีชมพู เกษตรกรให้ความสนใจรับบริการ จำนวน 56 ราย (ประมวลภาพ) 25-08-2014

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2557 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน Meet the Press & Friends พร้อมทั้งให้นโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ซึ่งจัดงานโดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี ภายในงานมีการแสดงผลสำเร็จ ของงานส่งเสริมการเกษตร ตามระบบ MRCF ของหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้ง 8 จังหวัด ในเขตภาคตะวันตก โดยผู้ร่วมงานครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารจากกรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับกรม เขต จังหวัด อำเภอ หน่วยงานภาคีและสื่อมวลชน รวม 400 คน ในการนี้นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ ร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานภายใต้หัวข้อ “มัน รวย เพิ่ม @กาญจนบุรี” (ประมวลภาพ) 15-08-2014

 

วันที่ 15 สิงหาคม 2557 นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกร "โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย" และเน้นการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) พร้อมทั้งมอบชุดทดสอบวิเคราะห์ดินอย่างง่ายแก่ผู้แทนโรงงานน้ำตาลในเขต 7 เพื่อนำไปส่งเสริมแก่เกษตรกรให้จัดทำเป็นแปลงเรียนรู้ในพื้นที่ต่อไป การอบรมครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยตัวแทนผู้จัดการโรงงานน้ำตาลเขต 7 และเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย รวม 100 คน ณ ห้องสังขละบุรี 1 โรงแรมริเวอร์แคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี และได้รับเกียรติจาก ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ วิทยากรให้ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยสั่งตัดพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ดินอย่างง่ายด้วย(ประมวลภาพ) 15-08-2014

 

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 นายมนตรี เชื้อใจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 13 อำเภอ จำนวน 53 คน เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรประชาคมอาเซียนและความเชื่อมโยงต่องานส่งเสริมการเกษตร รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี และ จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมฝึกอบรมครั้งนี้จำนวน 130 คน(ประมวลภาพ) 14-08-2014

 

วันที่ 13 สิงหาคม 2557 นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงาน ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ได้แก่ การบริหารจัดการใน 1) ศูนย์เรียนรู้ในตำบลนำร่อง MRCF 2) ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร 3) การส่งเสริมใช้ปุ๋ยอินทรีย์ รวมทั้งเตรียมความพร้อมจัดงาน meet the press & friends ในวันที่ 19/8/57 ณ โรงแรมเวล นครปฐม พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานของกรมสงเสริมการเกษตร ยุทธศาสตร์จังหวัด และกลุ่มภาคกลางตอนล่าง1 โดยมี หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตำบลนำร่อง MRCF ทั้ง 13 อำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี(ประมวลภาพ) 13-08-2014

 

 

คืนความสุขให้คนในชาติ (รายละเอียดเพิ่มเติม) (24-07-2014)

ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมจัดสร้าง พระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา" รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรอินทรีย์)ในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญสมัครเข้าค่ายข้าว ปี 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม

Smart Farmer / Smart Officer
รายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 3 ฉบับที่ 27ประจำเดือนมิถุนายน2557
รายละเอียดเพิ่มเติม

ด่วน ขอเชิญเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
รายละเอียดเพิ่มเติม

 
ขอเชิญท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
   
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

 

เรื่องน่ารู้
ศัพท์ที่ใช้ในตำแหน่ง/หน่วยงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนเพื่อพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
   
ผลิตภัณฑ์เด่น

สวนไม้ตัดดอกเขตร้อน
ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.081 - 7631224 , 081 - 7449551

หน่อไม้ฝรั่งด่านมะขามเตี้ย

ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย

โทร. 081-3786402

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติ
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 081-8207550

กล้วยไม้ลุงหงวน

ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร. 081 - 7214347

นายบำรุง สังข์สว่าง
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ค้นหาในเว็บไซต์ :
 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 100/3 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.034-564267 , โทรสาร 034 - 564268 , E - mail : kanchanaburi@doae.go.th