...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก ....
20/10/60
 
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต

Web Counter Code

 

.

 

ภาพกิจกรรม
update 20-Oct-2017


วันที่  6  ตุลาคม  2560 นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานมอบพันธุ์ไม้ผล และเมล็ดพันธุ์ผัก โครงการกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2569 ให้กับเกษตรกรอำเภอเมือง ที่เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

(ประมวลภาพ) 06-10-2017


วันที่ 28 กันยายน 2560 นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติ เป็นประธานการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่าย โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่ม พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่าง ยั่งยืน โดยมีนายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตร จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และ ส านักงานเกษตรอ าเภอ ได้ด าโครงการเด่นของ แต่ละอ าเภอมาจัดแสดง และจัดจ าหน่ายสินค้า ตลอดจนการเสวนาปัญหา – อุปสรรค พร้อม ทั้งแนวทางแก้ไขเพื่อรองรับกับโครงการของ กรมส่งเสริมการเกษตร ต่อไป

(ประมวลภาพ) 28-09-2017


วันที่ 12 กันยายน 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินงานประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด (PM) ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาสำนักงาน การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย โดยมีนายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในที่ประชุม

(ประมวลภาพ) 12-09-2017


วันที่ 8 ก.ย.60 ภาคบ่ายคณะนิเทศงานทีมที่2 นำทีมโดยนายฉลอง โตยะบุตร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์แลสารสนเทศ์ พร้อมด้วย คณะทีมนิเทศ ออกนิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน เพื่อติดตามงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ และงาน โครงการต่างๆตามระบบส่งเสริมการเกษตรT&V

(ประมวลภาพ) 08-09-2017


วันที่ 8 ก.ย.60 คณะนิเทศงานทีมที่2 นำทีมโดยนายฉลอง โตยะบุตร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ์ พร้อมด้วย คณะทีมนิเทศ ออกนิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค เพื่อติดตามงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ และงาน โครงการต่างๆตามระบบส่งเสริมการเกษตรT&V

(ประมวลภาพ) 08-09-2017


วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม เกษตรอำเภอครั้งที่ 11/2560 ประจำเดือนสิงหาคม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี โดยที่ ประชุมได้แจ้งแผนการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร Training and Visit (T&V System) ประจำ าเดือนกันยายน วันที่ 4 กันยายน 2560 ทีมที่ 1ภาคเช้าสำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา ภาคบ่าย สำนักงานเกษตร

อำเภอเลาขวัญ ทีมที่2 สำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค

(ประมวลภาพ) 24-08-2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน

แบบสอบถาม

แบบสอบถามเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอเกี่ยวกับข้อมูลการจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ(Agro Zoning) และเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้ว และกาญจนบุรี

 

เปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย

 

โปสเตอร์การรับสมัคร

 

 

 

โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก พ.ศ. 2558

แบบฟอร์ม การรายงาน พรบ.อำนวยความสะดวก ประจำปี 60

แบบฟอร์ม แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ประเทศไทย 4.0 Thailand 4.0

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังแคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

พาณิชย์ช่วยเหลือเกษตรรเพิ่มรายได้ยกระดับสินค้าเกษตร

Smart Farmer / Smart Officer
รายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช
รายละเอียดเพิ่มเติม

ด่วน ขอเชิญเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
รายละเอียดเพิ่มเติม
หน้า1 ; หน้า2

 
ขอเชิญท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
   
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

 

เรื่องน่ารู้
ศัพท์ที่ใช้ในตำแหน่ง/หน่วยงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนเพื่อพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
   
ผลิตภัณฑ์เด่น

สวนไม้ตัดดอกเขตร้อน
ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.081 - 7631224 , 081 - 7449551

หน่อไม้ฝรั่งด่านมะขามเตี้ย

ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย

โทร. 081-3786402

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติ
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 081-8207550

กล้วยไม้ลุงหงวน

ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร. 081 - 7214347

นายศุภนารถ เกตุเจริญ
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ค้นหาในเว็บไซต์ :
 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 100/3 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.034-564267 , โทรสาร 034 - 564268 , E - mail : kanchanaburi@doae.go.th