...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีแมืงกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก ....
 
จัดจ้างออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์
จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน
จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพัก
จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต

Web Counter Code

 

.

 

 

 

 

tr>
ภาพกิจกรรม
update 18-Sep-2014

วันที่ 18 กันยายน 2557 นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอุตสาหกรรมและส่งออก จำนวน 50 ราย ที่บ้านโป่งนก หมู่ 2 ตำบลวังเย็น อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายมนตรี เชื้อใจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายอนันต์ ขุนทองเพชร เกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี เข้าร่วมการมอบปัจจัยในครั้งนี้ด้วย(ประมวลภาพ) 18-09-2014

 

นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายสุรพล พูนะกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นำเกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ซึ่งจัดโดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี (ประมวลภาพ) 17-09-2014

 

วันที่ 15 กันยายน 2557 นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานตามนโยบายการใช้ MRCF ครั้งที่ 2 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอทั้ง 13 อำเภอ นักส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรวม 120 คน ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นการนำเสนอผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยใช้ MRCF ขับเคลื่อนในส่วนของตำบลนำร่องทั้ง 13 อำเภอ ตลอดจนการนำเสนอการดำเนินงานในส่วนตำบลขยายอีก 55 ตำบล โดยมีตำบลนำร่องเป็นพี่เลี้ยงช่วยขับเคลื่อนงานดังกล่าว นอกจากนี้นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เน้นย้ำกิจกรรมที่ต้องเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของ คสช. ที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งหารือการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมาให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้(ประมวลภาพ) 15-09-2014

 

นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายสุรพล พูนะกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ติดตามการถ่ายทอดความรู้ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านรางยอม ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีชุดรักษาความสงบ ป.พัน 109 จทบ.กาญจนบุรี นำโดย จสอ.ปริวัฒน์ มิ่งขวัญ นำกำลังทหารเข้าร่วมในการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูงร่วมกับเกษตรกร หมู่บ้านใกล้เคียง จำนวน 50 ราย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557(ประมวลภาพ) 04-09-2014

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2557 นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนสิงหาคม 2557 (MM) เพื่อเร่งรัดการดำเนินตาม Road Map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) รวมทั้งหารือติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการของงบกรมฯ จังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1 ปีงบประมาณ 2557 พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานให้สำเร็จ โดยมี หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอทั้ง 13 อำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด เข้าร่วม 34 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี(ประมวลภาพ) 29-08-2014

 

วันที่ 26 สิงหาคม 2557 นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เกษตรอำเภอทั้ง 13 อำเภอ และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายวรายุทธ ธนโชคสว่าง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม (ประมวลภาพ) 26-08-2014

 

 

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

คืนความสุขให้คนในชาติ (รายละเอียดเพิ่มเติม) (24-07-2014)

ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมจัดสร้าง พระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา" รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรอินทรีย์)ในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญสมัครเข้าค่ายข้าว ปี 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม

Smart Farmer / Smart Officer
รายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 3 ฉบับที่ 27ประจำเดือนมิถุนายน2557
รายละเอียดเพิ่มเติม

ด่วน ขอเชิญเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
รายละเอียดเพิ่มเติม

 
ขอเชิญท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
   
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

 

เรื่องน่ารู้
ศัพท์ที่ใช้ในตำแหน่ง/หน่วยงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนเพื่อพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
   
ผลิตภัณฑ์เด่น

สวนไม้ตัดดอกเขตร้อน
ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทร.081 - 7631224 , 081 - 7449551

หน่อไม้ฝรั่งด่านมะขามเตี้ย

ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย

โทร. 081-3786402

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งจากวัสดุธรรมชาติ
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทร. 081-8207550

กล้วยไม้ลุงหงวน

ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

โทร. 081 - 7214347

นายบำรุง สังข์สว่าง
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ค้นหาในเว็บไซต์ :
 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 100/3 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.034-564267 , โทรสาร 034 - 564268 , E - mail : kanchanaburi@doae.go.th