รวมภาพกิจกรรม
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

นายอนันต์ ลิลา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายวิชาการ เดินทางมาให้นโยบาย

แนวทางการส่งเสริมหมู่บ้านกล้วยไม้ ในการสัมมนาแนวทางการบูรณาการงานส่งเสริมหมู่บ้านกล้วยไม้ เพื่อส่งเสริมให้มีจิตสำนึกการอนุรักษ์กล้วยไม้ในท้องถิ่น ทั้งขยายพันธุ์กล้วยไม้คืนสู่ป่าธรรมชาติและขยายพันธุ์ให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว

ในหมู่บ้านให้ยึดหลัก ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

โดยมีนายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และ นายทวีพงศ์ สุวรรณโร

ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ กรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเดอะเลกาซี่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

(ประมวลภาพ)

 

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรให้เป็นวิทยากรมืออาชีพ เพื่อให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร มีความรู้ในการจัดทำสื่อการฝึกอบรมด้านศัตรูพืช

และโรคพืช เพื่อนำไปถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรได้อย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งนำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง ๑๓ อำเภอ ร่วมพัฒนาสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

(ประมวลภาพ)

 

นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอ

ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ เพื่อแจ้งข่าวสาร ข้อระเบียบของทางราชการ เร่งรัดการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่าง ๆ ทั้้งของกรมส่งเสริมการเกษตรและ งบยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติบัตรในการประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น

ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๕ ให้เกษตรอำเภอเพื่อนำไปมอบให้เกษตรกรที่ได้รับรางวัลการประกวดดังกล่าวต่อไป

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

(ประมวลภาพ)

 

ว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์ จำปาเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด

ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นเกียรติแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นการเกษตร

และรับรางวัลที่ ๑ จำนวน ๙ ประเภท โดยมีนายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

เป็นผู้กล่าวรายงานและนำเกษตรกรเข้ารับโล่ดังกล่าว ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและ

นายอำเภอเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมแควใหญ่ (ชั้น ๕) ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร

(ประมวลภาพ)

 

นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย

เรื่อง “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม

ไปสู่ผู้บริโภคอย่างปลอดภัย” ในการสัมมนากิจกรรมส่งเสริมกลยุทธ์

ด้านการผลิตการเชื่อมโยงและขยายตลาดเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัยของดี

เมืองกาญจน์” เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก”

ประจำปี ๒๕๕๕ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีตัวแทนภาคเกษตร , ภาคอุตสาหกรรมและผู้สื่อข่าวเข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๕๐ คน เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม

พ.ศ.๒๕๕๕ ณ Lake Heaven รีสอร์ท อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุร

(ประมวลภาพ)

 

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายพิพัฒน์ ศังขะฤกษ์ ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ พร้อมด้วย นางพรทิพย์ ลิมป์วรรณธะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดพร้อมทั้งมอบข้าวสารให้โรงเรียน มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมจัดนิทรรศการและมอบพันธุ์ผักสวนครัวให้เกษตรกรนำไปปลูกเพื่อไว้บริโภคในครัวเรือน

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุร

(ประมวลภาพ)

 

นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะข้าราชการจังหวัดกาญจนบุรี บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องแสดงใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘ กาญจนบุรี (ประมวลภาพ)

 

นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“แนวทางการพัฒนางาน
ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ”เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง
ในการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้
ในการที่จะสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง
และแมลงเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ผึ้ง) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
และส่วนกลาง เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๖๐ คน โดยมีนางสุกัญญา อธิปอนันต์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดราชบุรี

นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นายสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ และเกษตรอำเภอ

ในจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ เดอะเลกาซี่

ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุร

(ประมวลภาพ)

 

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อวางแผนการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งกำหนดจัด ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ วัดวิเศษสุขาราม ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๐ หน่วยงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี (ประมวลภาพ)

 

นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อจัดเตรียมการประเมินผลการควบคุมภายใน การจัดระบบงานแบ่งหน้าที่รับผิดชอบเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาสำนักงาน เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณภายในกำหนดเวลา เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีี (ประมวลภาพ)

 

ร้อยเอกไพบูลย์ สุขเจตนี ผู้แทนกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ได้ตรวจพื้นที่และประชุมการเตรียมการรับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ที่จะเสด็จมาทรงติดตามการดำเนินงานตำบลนมแม่เพื่อสายใยรัก แห่งครอบครัว ณ ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์ จำปาเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมและนำตรวจพื้นที่ ในการเตรียมการรับเสด็จฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ศาลาอเนกประสงค์ตำบลทุ่งสมอ ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (ประมวลภาพ)

 

นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ปรับปรุง ทำความสะอาดสำนักงานตามแนวทางหลัก ๕ ส. เพื่อปรับปรุงสภาพพื้นฐานในการปฏิบัติงานประจำวันให้เอื้ออำนวย พร้อมทั้ง เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (ประมวลภาพ)

 

นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) จำนวน ๔ อำเภอได้แก่ อำเภอไทรโยค อำเภอทองผาภูมิ อำเภอสังขละบุรี และอำเภอศรีสวัสดิ์ เพื่อให้เกษตรอำเภอและนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าใจการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ในการจัดทำองค์ความรู้ (KM) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร เรื่องการจดทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ การส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัย การนำเสนอกิจกรรม หรือผลงานที่ประสบผลสำเร็จ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินงาน ให้มีความสามารถนำความรู้และเทคนิค ที่เหมาะสมไปถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรได้ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุร (ประมวลภาพ)

 

นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
ได้ให้เกียรติติกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW)
เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ในการจัดทำ
องค์ความรู้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเรื่องการจดทะเบียนพืชเศรษฐกิจ,
การผลิตพืชปลอดภัย,การนำเสนอกิจกรรมหรือผลงานที่ประสบผลสำเร็จ
ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานและนำความรู้ไปถ่ายทอดให้เกษตรกรได้
โดยมีเกษตรอำเภอและนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๕ อำเภอ ได้แก่
อำเภอพนมทวน อำเภอเลาขวัญ อำเภอบ่อพลอย อำเภอหนองปรือ และอำเภอห้วยกระเจา เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ วิสาหกิจชุมชนสวนพฤกษาสมุนไพร ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุร (ประมวลภาพ)

 

นายมนตรี เชื้อใจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นำคณะข้าราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุร (ประมวลภาพ)

 

นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ประธานการประชุมคณะทำงานโครงการคลินิกโรคพืชและการบริโภคพืชผัก ผลไม้ปลอดภัยจากสารเคมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม ที่ปลอดภัย และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ การวางแผนการดำเนินงานของโครงการ โดยมี ร.ศ.ถาวร วินิจสานันท์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นผู้ชี้แจง เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีี(ประมวลภาพ)

 

นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี ๒๕๕๕/๕๖ เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มหัวหน้าฝ่ายระดับจังหวัด เกษตรอำเภอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑๑๕ คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้อง รัดกุม จัดเก็บข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องมากที่สุด โดยมี นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายสัมพันธ์ เดชะเทศ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และเกษตรอำเภอทั้ง ๑๓ อำเภอ ให้การต้อนรับ หลังจากนั้น ได้มอบหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ มะขามป้อม “พันธุ์เแป้นสยาม ” ของนายสมปอง บางพิทักษ์ ซึ่งเป็นลักษณะพันธุ์ประจำถิ่นของจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีี(ประมวลภาพ)

 

นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมให้นโยบาย การขับเคลื่อนแนวทางการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตรแก่คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นประธานอกม.จาก ๑๓ อำเภอ โดยมี นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายสัมพันธ์ เดชะเทศ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่ายระดับจังหวัด เกษตรอำเภอและผู้รับผิดชอบงาน อกม.ทั้ง ๑๓ อำเภอ เข้าร่วมประชุม จำนวน ๔๐ คน เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี(ประมวลภาพ)

 

นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี เพื่อหาแนวทางการพัฒนาสำนักงานตามแนวทาง ๕ ส. , การจัดเตรียมข้อมูลโครงการต่าง ๆ ให้ชัดเจนเป็นระเบียบเรียบร้อย รวดเร็วพร้อมตรวจสอบได้ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการประกวดสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่นระดับประเทศ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี(ประมวลภาพ)

 

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายมนตรี เชื้อใจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร และโครงการงบยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด และได้ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหน่อไม้ฝรั่ง ด่านมะขามเตี้ย เพื่อดูการคัดแยกหน่อไม้ฝรั่งเพื่อส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายประสาน ปานคง เกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย และเจ้าหน้าที่ร่วม ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี(ประมวลภาพ)

 

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตร หมู่บ้านด้านการขึ้นทะเบียนเกษตรกร , การขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ , การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ และการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล โดยมีนายประเทือง ทนยิ้ม เกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี ร่วมชี้แจงแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (ประมวลภาพ)

 

นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการป้องกันกำจัดแมลงนูนหลวง ตามโครงการป้องกันและกำจัดศัตรูอ้อย ปี ๒๕๕๕ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการอบรมจากคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต ๑ กาญจนบุรี เพื่อให้เกษตรกรได้ทราบพร้อมเรียน รู้วิชาการป้องกันและกำจัดแมลงนูนหลวง และให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาพร้อมทั้งเรียนรู้การเพิ่มผลผลิตได้อย่างเหมาะสม ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก นายบรรพต ด้วงชนะ ที่ปรึกษากลุ่มโรงงานน้ำตาล เขต ๗ นางสาวอมรรัชฏ์ คิดใจเดียว นักวิชาการโรคพืชชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕(ประมวลภาพ)

 

จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดประชุมกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการสับปะรดระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒ โดยมี นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตสับปะรดในระดับจังหวัด ซึ่งมีประธานกรรมการฯ ระดับจังหวัด คือ นายปรีชาไพชยนต์ และคณะกรรมการตัวแทนจากอำเภอต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุร(ประมวลภาพ)

 

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จ พระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมี นายศักรินทร์ เกิดผล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธี ณ ศาลา ๖๐ พรรษามหาราช อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุร(ประมวลภาพ)

 

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นางกนกรัฐ วรรณรัฐ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร นำคณะเจ้าหน้าที่เยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้ง ดำเนินการวางแผนจัดทำเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๒๐ แหล่ง ให้มีศักยภาพพร้อมทั้งบริการแก่ นักท่องเที่ยวทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยมีนายวีระศักดิ์ สุขทอง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนายไพรวัลย์ คันศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ(ประมวลภาพ)

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี จัดงานวันรณรงค์เกษตรอินทรีย์ ตามโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายศักรินทร์ เกิดผล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธาน ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรและร้านค้าเกษตรอินทรีย์ เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า ๑๐๐ ราย (ประมวลภาพ)

 

นายชุมพร พวงประยงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดราชบุรี นำคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ตรวจเยี่ยมและสอบถามข้อมูลเพื่อดำเนินการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชน ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยมี นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายอำนาจ เนาวบุตร เกษตรอำเภอไทรโยค และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (ประมวลภาพ)

 

วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสููตร "การพัฒนาการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" โดยมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากอำเภอต่าง จำนวน ๔๐ คน เข้ารับการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก นำไปพัฒนาคุณภาพและยกระดับสินค้าให้สามารถเข้าสู่ตลาดและการแข่งขันได้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุร (ประมวลภาพ)

 

นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อร่วมวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเตรียมการจัดทำศูนย์รวบรวมสินค้าและผลผลิตของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนางทิวาพร ศรีวรกุล ประธานคณะกรรมการฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยตะเคียนร่วมใจ ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (ประมวลภาพ)

 

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อแจ้งระเบียบและข้อปฏิบัติราชการในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณต่าง ๆ ของ กรมส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคการทำงานในรอบเดือนที่ผ่านมา(ประมวลภาพ)

 

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นายวัชรินทร์ ภู่แพ สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ซึ่งจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนจากทั่วประเทศ นำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง ในระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณสนามกลีบบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (ประมวลภาพ)

 

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมการให้ความรู้เรื่องการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ในระบบ (e-GP) และงานสารบรรณ แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ รวมทั้งสิ้น ๔๐ คน เพื่อให้สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอสามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องี (ประมวลภาพ)

 

นางสุกัญญา อธิปอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดราชบุรี ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานเกษตรอำเภอไทรโยค และเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอไทรโยค พร้อมทั้ง ให้นโยบายแนวทางการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรโดยมี นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และนายอำนาจ เนาวบุตร เกษตรอำเภอไทรโยคให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ (ประมวลภาพ)

 

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ นางสุกัญญา อธิปอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมครูเกษตรโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนของจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี เพื่อเรียนรู้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในการวางแผนการผลิตพืช สัตว์ และประมง โดยมีนายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การฝึกอบรม เพื่อให้เป็นการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ โดยมีกำหนด ฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ บ้านสวนปีบโฮมสเตย์ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร(ประมวลภาพ)

 

นายสุรพล พูนะกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทองผาภูมิ นำสมาชิกกลุ่มกล้วยไม้ตำบลชะแล เข้าดูงานการจัดสวนกล้วยไม้เพื่อการท่องเที่ยว ของคุณสุวรรณ หิรัญวรวุฒิกุล นายกสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทย ที่สวนสุวรรณภูมิ ออร์คิด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕(ประมวลภาพ)

 

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ได้ออกติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมบ้านเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านตรอกสะเดา ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (ประมวลภาพ)

 

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมงานแถลงข่าว“โครงการตำบลแม่เพื่อสายใยรักแห่ครอบครัว” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และขับเคลื่อนสังคมตำบลต้นแบบ “นมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว” โดยมี นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน ณ ศาลาเอนกประสงค์ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ และสมาชิกกลุ่มแม่บ้านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านตรอกสะเดา ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน เข้าร่วมงาน (ประมวลภาพ)

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2555 นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับคณะนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี นำทีมโดยคุณชุมพร พวงประยงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (ประมวลภาพ)

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2555 นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมเจ้าพระยากลาโหมราชเสานา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (ประมวลภาพ)

 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการสับปะรดระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจสับปะรด โดยมีคณะกรรมการและผู้ปลูกสับปะรด หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเกษตรกร ผู้ปลูกสับปะรดร่วมประชุม จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี (ประมวลภาพ)

 

[หน้าที่แล้ว] [หน้าถัดไป]

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 100/3 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.034-564267 , โทรสาร 034 - 564268 , E - mail : kanchanaburi@doae.go.th