วิสาหกิจชุมชน
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

 

“วิสาหกิจชุมชน”(community enterprise) หมายความว่า กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดย
คณะบุคคลที่มี ความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล

เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน

 

“เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน” หมายความว่า คณะบุคคลที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อประโยชน์ในการ
ดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย

 

 

ความเป็นมาวิสาหกิจชุมชน

                 โดยที่เศรษฐกิจชุมชนเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ในปัจจุบันยังมีเศรษฐกิจชุมชนที่ยังอยู่ในระดับที่ไม่พร้อมจะเข้ามาแข่งขัน
ทางการค้าในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ รัฐบาลเห็นควรกำหนดให้มีการออกกฎหมายเพื่อรองรับการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชน ให้มีการ
พัฒนาส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างรายได้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถ ในการจัดการและการพัฒนารูปแบบของ
วิสาหกิจชุมชน อันจะยังผลให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พร้อมสำหรับการแข่งขันทางการค้าในอนาคต
ไม่ว่าในระดับใด รวมไปถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสู่การเป็นผู้ประกอบกิจการขนาดย่อมและขนาด กลางต่อไป
                  รัฐบาลจึงกำหนดให้มี พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียน ตาม พ.ร.บ. แล้วสามารถขอรับการส่งเสริม
หรือสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ซึ่งคณะกรรมการฯ จะต้องจัดให้มีมาตรการในการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนากิจการ
วิสาหกิจชุมชนระดับปฐมภูมิในการประกอบกิจการอย่าง ครบวงจร รวมถึงการให้ความรู้ และสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร การจัดตั้งวิสาหกิจฯ การร่วมมือ
การให้ความช่วยเหลือ พึ่งพา ซึ่งกันและกัน การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนำวัตถุดิบ ทรัพยากร หรือภูมิปัญญาของชุมชนมาใช้ให้เหมาะสมกับกิจการวิสาหกิจชุมชน
และสภาพท้องถิ่นนั้นๆ หรือการให้ความรู้เกี่ยวกับขบวนการผลิต การบริหารจัดการธุรกิจทุกด้าน ทั้งในด้านการบริหารงานบุคคล การบัญชี การจัดหาทุน
หรือการตลาด เพื่อให้กิจการวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความรู้ และให้การสนับสนุนในการประกอบกิจการ
วิสาหกิจฯ เพื่อพัฒนาธุรกิจให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความสมดุล ทันต่อสถานการณ์ตามความต้องการของตลาด เพื่อขยายธุรกิจวิสาหกิจของชุมชนให้มีความ
มั่นคง และยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และความผาสุกของชุมชน

 

  พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘
   
 

 

ขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

 

 

ขั้นตอนการรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

 

 

ขั้นตอนการเพิกถอนทะเบียน

  

 

 

การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2554

ประกาศ เรื่อง การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ปี 2554
การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2554 (ในช่วงกำหนดเวลา วันที่ 1-30 มกราคม ของทุกปี)
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงานเกษตรเขต (กทม.) ที่รับจดทะเบียน โดยทำการยื่นแบบคำขอดำเนินกิจการต่อ (แบบ สวช.03)
และ แบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน พร้อมทั้งแสดงเอกสารสำคัญ จำนวน 6 รายการ ดังนี้


1.หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน (ท.ว.ช.2)
2.เอกสารสำคัญแสดงการดำเนินกิจการ (ท.ว.ช.3)
3.ข้อบังคับ หรือ ข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก
4. แผนประกอบการ
5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นแบบ
6. บันทึกแจ้งความ (ในกรณี ท.ว.ช.2/ท.ว.ช.3 สูญหาย)
หากไม่มาต่อทะเบียน 2 ปีติดต่อกันจะถูกเพิกถอนทะเบียน

   
   

กราฟแสดงจำนวนวิสาหกิจชุมชน จำแนกตามพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

กราฟแสดงจำนวนวิสาหกิจชุมชน จำแนกตามกลุ่มการผลิตสินค้า จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 100/3 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทร.034-564267 , โทรสาร 034 - 564268 , E - mail : kanchanaburi@doae.go.th